Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2./3. pkt.

Om en offentliggjort dansk ansøgning er del af kendt teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. og hermed en konfliktende ansøgning bestemmes først og fremmest ved ansøgningens indleveringsdag (prioritetsdato) og dens offentliggørelsesdato.

Ansøgningens indleveringsdag (prioritetsdato) skal ligge forud for indleveringsdagen eller den gældende prioritetsdato for den ansøgning, der er under behandling. Dens offentliggørelsesdato i henhold til PL § 22 skal finde sted på den dato eller ligge efter den dato.

Hvis den offentliggjorte danske ansøgning påberåber sig prioritet, anses prioritetsdatoen som indleveringsdato (PL § 6), hvad angår det indhold i ansøgningen, som svarer til prioritetsansøgningen. Hvis et ønske om prioritet var opgivet eller på anden vis tabt med virkning fra en dato, der ligger forud for offentliggørelse, er indleveringsdagen og ikke prioritetsdatoen den relevante, uanset om ønsket om prioritet kunne have ført til anerkendelse af prioriteten.                                                                          

Ændringer med virkning efter offentliggørelsesdatoen (f.eks. tilbagetagelse af en designering eller af ønsket om prioritet eller tab af prioritetsrettigheder af andre årsager) har ingen indvirkning på anvendelsen af PL § 2, stk. 2.

Det følger af PL § 2 stk. 2, 4. pkt., at konfliktende ansøgninger kun er en del af den kendte teknik, når spørgsmålet om nyhed behandles, og ikke når det gælder væsentlig adskillelse.

Under konfliktende ansøgninger i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. forstår man:

(i) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af patentansøgninger og ansøgninger om registrering af brugsmodel, som er indleveret eller skal anses for indleveret her i landet før den ansøgning, der behandles, men som først er blevet almindeligt tilgængelige på eller efter indleveringsdagen/prioritetsdagen for den ansøgning der behandles. Sådanne rettigheder kan være danske patentgrundansøgninger, der er indleveret indtil 18 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges, og brugsmodel-grundansøgninger, der er indleveret indtil 15 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges;

(ii) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af sådanne internationale ansøgninger, som er omfattet af PL § 29, 2. pkt. eller PL § 38, stk. 4 (se Potentielt konfliktende internationale ansøgninger); og

(iii) Indholdet af sådanne europæiske ansøgninger, som er omfattet af PL § 82, stk. 2 (se Potentielt konfliktende europæiske ansøgninger).

Med "indholdet" af en dansk ansøgning menes hele patentansøgningen, herunder:

(i) indhold, der udtrykkeligt gives afkald på (med undtagelse af disclaimere for funktionsudygtige udførelsesformer);

(ii) indhold, for hvilket en tilladelig henvisning (se II, 4.18, næstsidste afsnit) til et andet dokument gøres; og

(iii) kendt teknik i det omfang, det er udtrykkeligt beskrevet.

Dog omfatter "indholdet" hverken prioritetsdokument (hvis formål kun er at fastsætte, i hvilket omfang prioritetsdagen er gyldig for angivelserne i den danske ansøgning, se Undersøgelse af gyldighed af en prioritetsrettighed) eller sammendraget.

Det er vigtigt at bemærke, at det er indholdet af den tidligere ansøgning som indleveret, der skal tages hensyn til, når PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. finder anvendelse. Hvor en ansøgning indleveres på et andet sprog end de tilladte sprog i henhold til BEK. § 8 (se Sprog), kan det forekomme, at noget af ansøgningen ved en fejl udelades ved oversættelsen til dansk eller engelsk og således ikke offentliggøres i henhold til PL § 22. Selv i dette tilfælde, er det indholdet i den oprindelige tekst, der er relevant for så vidt angår PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt..

Konfliktende ansøgninger i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. skal og bør kun fremdrages, hvis denne teknik

  • kan give anledning til ændring (f. eks. begrænsning) af beskyttelsesomfanget, udover hvad den almindeligt tilgængelige teknik gør nødvendigt, eller
  • medfører, at angivelser i beskrivelsen med hensyn til, hvad der er ukendt og overraskende, ikke længere er korrekte.

Se mere under Supplerende nyhedsundersøgelse.

Se også

Opbygningen af kravet i en indledende del og en kendetegnende del skal undgås,

Krav og konfliktende ansøgninger iht.PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., og

Baggrundsteknikken.Opdateret: 26. september 2012