BEK § 10

§ 10. En ansøger, der har begæret prioritet, skal inden for 16 måneder fra prioritetsdagen til Patent- og Varemærkestyrelsen indsende en kopi af den tidligere indleverede ansøgning tillige med en bekræftelse fra den myndighed, der modtog denne ansøgning, om den indsendte kopis rigtighed samt ansøgers navn og indleveringsdagen for den pågældende ansøgning.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra pligten til at indsende dokumentation som foreskrevet i stk. 1.

Stk. 3. Hvis dokumentationen i henhold til stk. 1 foreligger på et andet sprog end de sprog, der er accepteret i henhold til § 103, og gyldigheden af prioritetsbegæringen har betydning for Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af patenterbarhed, kan Patent- og Varemærkestyrelsen anmode ansøger om at indlevere en oversættelse af dokumentet til dansk eller engelsk inden for en frist, som styrelsen fastsætter. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt fastsat måde.

Stk. 4. Indsender ansøgeren ikke den krævede dokumentation rettidigt efter stk. 1 og 3, bortfalder ansøgerens ret til prioriteten.

Opdateret: 25. januar 2013