BEK § 8

§ 8. For at kunne opnå prioritet efter patentlovens § 6 skal ansøgeren indgive begæring herom. Ansøger kan indgive en prioritetsbegæring eller rette en prioritetsbegæring inden for 16 måneder fra prioritetsdagen eller, hvor rettelsen eller indgivelsen af prioritetsbegæring vil medføre en ændring af prioritetsdatoen, 16 måneder fra den ændrede prioritetsdag, alt efter hvilken 16 måneders periode, der udløber først. Dog skal det være muligt at rette eller indgive en prioritetsbegæring i indtil 4 måneder fra ansøgningens indleveringsdag.

Stk. 2. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag. For en dansk patentansøgning skal ansøgeren desuden give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart det kan ske.

Stk. 3. Deles en ansøgning i henhold til § 31, skal begæring om prioritet for stamansøgningen uden særskilt begæring også gælde for nye ansøgninger, der fremkommer ved delingen.

Stk. 4. Hvis prioritet begæres efter ansøgningens indlevering, eller der sker tilbagekaldelse af prioritet, skal dette ske ved indgivelse af en særskilt meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Opdateret: 25. januar 2013