BEK § 11

§ 11. For at en ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet efter § 8, skal den være den første, hvori opfindelsen er angivet.

Stk. 2. Har den, som har indleveret den første ansøgning, eller dennes retsefterfølger senere sammesteds indleveret en ansøgning vedrørende samme opfindelse, skal den senere ansøgning dog kunne påberåbes som prioritetsbegrundende, forudsat at den første ansøgning ved indleveringen af den senere er taget tilbage, henlagt eller afslået uden at have været gjort almindeligt tilgængelig, og forudsat at den ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed eller har tjent som grundlag for krav om prioritet. Er prioritet opnået på grundlag af en sådan senere ansøgning, kan den første ansøgning ikke længere påberåbes som prioritetsbegrundende.

Opdateret: 25. januar 2013