Ingen meningsfuld nyhedsundersøgelse mulig

En begrænsning af nyhedsundersøgelsen kan følge af, at det ikke er muligt at foretage en meningsfuld nyhedsundersøgelse af kravene, eller nogle af kravene, eller af en del af et krav. I disse tilfælde skal examiner foretage en så meningsfuld nyhedsundersøgelse som muligt.

Hvad der er "meningsfuldt" eller "ikke-meningsfuldt" vurderes af examiner i den konkrete sag.

På den ene side skal ordet "meningsfuld" ikke fortolkes så snævert, at det anvendes, blot fordi nyhedsundersøgelsen er vanskelig. På den anden side kan det være tilfældet, at et givent krav teoretisk kunne blive fuldstændigt nyhedsundersøgt, men at det i realiteten er formålsløst. Examiner kan f.eks. efter behørig vurdering af de relevante bestemmelser i regelsættet komme til den konklusion, at det ikke ville være meningsfuldt at gennemføre nyhedsundersøgelsen, da det vil være formålsløst under hensyntagen til for eksempel en fremtidig behandling af ansøgningen.

I andre tilfælde kan det være, at selve nyhedsundersøgelsen er meningsløs.

Nedenfor angives en række ikke-udtømmende eksempler, der illustrerer, hvor det ikke er muligt at foretage en fuldstændig meningsfuld nyhedsundersøgelse:

(i) krav, der mangler underbygning; utilstrækkelig angivelse

For eksempel et bredt eller spekulativt krav, der kun er underbygget af en begrænset forklaring, der dækker en lille del af kravets omfang. Når kravet er formuleret så bredt, at en meningsfuld nyhedsundersøgelse af hele kravets omfang er umulig, udfører examiner nyhedsundersøgelsen på grundlag af opfindelsen, som er underbygget i beskrivelsen og/eller de nærmere angivne eksempler. I dette tilfælde vil det ofte være de facto umuligt at lave en fuldstændig meningsfuld nyhedsundersøgelse af hele kravet på grund af den brede formuleringsmåde. I andre tilfælde begrænses nyhedsundersøgelsen, fordi det ville være formålsløst at nyhedsundersøge hele kravet, da omfanget ikke ville kunne opretholdes efterfølgende. Her bliver nyhedsundersøgelsen begrænset, fordi betingelserne jf.  PL § 8, stk. 2 om tilstrækkelig angivelse og underbygning ikke er opfyldt.

(ii) krav, der ikke er bestemte/præcise (kortfattede)

For eksempel en ansøgning, hvor der er så mange krav eller så mange muligheder inden for et krav, at det bliver urimeligt vanskeligt at bestemme, hvad der søges beskyttelse for. En nyhedsundersøgelse kan være umulig, eller måske formålsløs, da kravet eller kravsættet ikke ville kunne opretholdes i en efterfølgende behandlingsfase. Hvis det ikke er muligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse (se PL § 8, stk. 2), kan der sendes et behandlingsbrev om ufuldstændig nyhedsundersøgelse eller ingen nyhedsundersøgelse overhovedet.

(iii) krav, der mangler klarhed

For eksempel, hvor ansøgningen indeholder parametre til at definere opfindelsen men som umuliggør en meningsfuld sammenligning med den kendte teknik, fordi den kendte teknik ikke har anvendt samme parametre, eller ikke har anvendt nogen parametre overhovedet. I dette tilfælde kan de parametre, der er valgt af ansøgeren, mangle klarhed (se PL § 8, stk. 2). Parametrenes manglende klarhed gør, at det er umuligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse af kravene eller et krav eller af en del af et krav, fordi nyhedsundersøgelsen ville være meningsløs, når valget af parameter gør en fornuftig sammenligning af den ansøgte opfindelse med kendt teknik umulig. I disse tilfælde vil en ufuldstændig nyhedsundersøgelse (eller i sjældne tilfælde ingen nyhedsundersøgelse overhovedet) være på sin plads. Nyhedsundersøgelsen vil sandsynligvis blive begrænset til eksemplerne, i det omfang de kan forstås, eller til måden, hvorved de ønskede parametre opnås.

Det er vigtigt, at det er tydeligt for både ansøgeren og tredjemand, hvad der er blevet nyhedsundersøgt.

I sjældne tilfælde kan examiner kontakte ansøgeren for at få en afklaring, før det besluttes, om nyhedsundersøgelsen skal begrænses, for nogle eller alle krav eller for en del af et krav, eller om der skal udfærdiges et behandlingsbrev uden nyhedsundersøgelsesrapporten.

Hvis manglerne, som gjorde en meningsfuld nyhedsundersøgelse umulig, efterfølgende udbedres ved ændring, eller hvis de med succes imødegås af ansøgeren under den efterfølgende behandling, kan en yderligere nyhedsundersøgelse foretages senere under behandlingsproceduren.Opdateret: 30. september 2021