BEK § 72

§ 72. Enhver er berettiget til at begære et certifikat omprøvet. Begæring om administrativ omprøvning skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde:

1) navn eller firmanavn og postadresse på den, der begærer omprøvning,

2) registreringsnummeret på det certifikat, der begæres omprøvet, og certifikathaverens navn eller firmanavn,

3) alle de grunde i forordningernes artikel 15, stk. 1, som begæringen støttes på, og en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde,

4) hvis den, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse, og

5) hvis der er indført licenshavere i certifikatregistret, dokumentation for, at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning.

Stk. 2. Hvis begæringen er begrundet med forhold nævnt i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra c, skal omprøvning af grundpatentet samtidig begæres, jf. § 74.

Stk. 3. Begæringen om omprøvning skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 4. Hvis begæringen om omprøvning ikke opfylder bestemmelsen i stk. 3, afvises begæringen.

Stk. 5. Hvis begæringen om omprøvning i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i stk. 1 eller stk. 2, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden for 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, afvises den.

Opdateret: 3. januar 2022