BEK § 79

§ 79. Bestemmelserne i patentlovens § 72 finder anvendelse på tab af rettigheder som følge af manglende overholdelse af frister fastsat i forordningerne. Genoprettelse kan også foretages, når et certifikat er bortfaldet i henhold til bestemmelserne i forordningernes artikel 14, litra c eller d.

Stk. 2. Begæring om genoprettelse efter stk. 1 skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 3. Når en begæring efter stk. 1 er imødekommet, bekendtgøres dette.

 

Opdateret: 3. januar 2022