Validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark

Validering skal ske inden for 3 måneder regnet fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har bekendtgjort patentmeddelelsen eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret form.


Eksempel: Når Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse af et patent den 8. maj 2023, skal valideringen foretages senest den 8. august 2023.


Overskrides den absolutte frist på tre måneder, er der mulighed for at søge om genoprettelse, jf. PL § 72.
Følgende skal indleveres:


• hvis et EP er meddelt på engelsk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk
• hvis et EP er meddelt på tysk eller fransk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk og en oversættelse af patentet i øvrigt     til dansk eller engelsk.


Vi henstiller, at tekst vedrørende validering (krav, beskrivelse, tegninger og sekvenslister) indleveres i separate PDF-filer og at kravene i Guidelines for patenter/formatkrav opfyldes.


Indlevering kan foretages


• elektronisk via styrelsens hjemmeside
via e-mail
• pr. brev, pr. telefax og ved personlig indlevering


Prisen for gebyr for publicering af oversættelser af europæiske patentskrifter (validering) fremgår af prislisten.

Hvis EPO afslår en rettidigt indgivet anmodning om ensartet retsvirkning af et europæisk patent (enhedspatent), kan der være mulighed for at få forlænget valideringsfristen, jf. PL § 77, stk. 6. Se artikel vedr. safety net bestemmelse.

Man kan ikke validere et europæisk patent med ensartet retsvirkning (enhedspatent). Det er således ikke muligt at have et enhedspatent og validere samme europæiske patent i Danmark, jf. PL § 77, stk. 5.Opdateret: 1. juni 2023