Realitetsbehandling for begæring begrundet i LMF/PMF artikel 13

Under realitetsbehandlingen vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen det materiale, der er fremkommet under høringsproceduren, indleder eventuelt en korrespondance med certifikathaver herom, og træffer en endelig afgørelse. 

Resultatet af behandlingen kan, jf. BEK § 82, stk. 4, resultere i 

  • at begæringen om omprøvning kan imødekommes, og gyldighedsperioden for certifikatet ændres eller
  • at begæringen om omprøvning ikke kan imødekommes og afslås, og at certifikatet opretholdes med uændret gyldighedsperiode

Hvis gyldighedsperioden for et certifikat ændres, vil gyldighedsperioden for en forlængelse af det pågældende certifikat samtidig blive ændret. 

Den begrundede afgørelse sendes både til certifikathaver og begærer.

Certifikathaver kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. LMF artikel 18 hhv. PMF artikel 17, stk. 1, senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 1. Tredjemand med interesse i afgørelsen kan ligeledes klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er 2 måneder fra bekendtgørelsen af afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 2.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013