Administrativ omprøvning af et certifikat

Der kan både begæres om administrativ omprøvning af et certifikats gyldighed jf. LMF/PMF artikel 15, jf. BEK §§ 78-81, og om administrativ omprøvning af et certifikats gyldighedsperiode jf. LMF/PMF artikel 13, jf. BEK § 82. For omprøvning af et certifikats gyldighedsperiode finder BEK § 78 også anvendelse, jf. BEK § 82, stk. 2. 

En begæring om administrativ omprøvning af et certifikat skal indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. BEK § 78, stk. 1 og LMF/PMF artikel 15, stk. 2.

Enhver kan begære om administrativ omprøvning af et certifikats gyldighed, jf. LMF/PMF artikel 15, stk. 2, eller gyldighedsperiode, jf. BEK § 82, stk. 1. Begæringen om omprøvning kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt efter certifikatets udstedelse. Det er ikke muligt at fremsætte indsigelse mod et udstedt certifikat, jf. LMF artikel 19, stk. 2 hhv. PMF artikel 18, stk. 2.

Begæringen om administrativ omprøvning skal leve op til de bestemmelser vedrørende begæringens indhold, der er angivet i BEK § 78, stk. 1 og 2. Se også Formalitetsbehandling - administrativ omprøvning SPC.

Begæringen om administrativ omprøvning skal ledsages af et gebyr, jf. BEK § 78, stk. 3. Gebyret for begæring om administrativ omprøvning er fastsat i PL § 103, stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsen har generelt mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven, jf. PL § 105. De gældende gebyrer kan til enhver tid ses på vores prisliste.

Begæringen om administrativ omprøvning afvises, hvis begæringen om omprøvning ikke er ledsaget af gebyret for begæring om administrativ omprøvning, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen kommer, jf. BEK § 78, stk. 4.

Vores afvisning af begæringen kan ikke ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis begæringen er fremsat af en anden end certifikathaver, orienteres certifikathaver ikke om indholdet af en afvist begæring om omprøvning, men alene om selve afvisningen.

 

 

 Opdateret: 28. april 2020