Bortfald

Certifikatet falder bort i følgende tilfælde:

  • når certifikatets gyldighedsperiode udløber, jf. LMF/PMF artikel 14, litra a
  • hvis indehaveren giver afkald på certifikatet, jf. LMF/PMF artikel 14, litra b
  • hvis årsgebyret ikke betales rettidigt, jf. LMF/PMF artikel 14, litra c
  • når produktet, der er beskyttet ved certifikatet, ikke længere må markedsføres som følge af, at den eller de pågældende markedsføringstilladelser er tilbagekaldt i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF eller direktiv 2001/82/EF, jf. LMF artikel 14, litra d eller i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF eller tilsvarende bestemmelser i national ret, jf. PMF artikel 14, litra d. Se mere i afsnittet Bortfald på grund af manglende tilladelse til markedsføring af produktet

En forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat falder tilsvarende bort i følgende tilfælde: 

Bortfald af et certifikat eller dets forlængelse offentliggøres i Patenttidende, jf. LMF artikel 17, stk. 1 hhv. PMF artikel 16.

 

 

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012