Supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler

Lovgrundlaget for supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler udgøres af:

  • Patentloven (PL)
  • Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK)
  • Rådets Forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (PMF)

Indholdet af LMF og PMF minder meget om hinanden og mange af artiklerne har også enslydende nummer og ordlyd. Derfor finder artiklerne vedrørende supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler i disse guidelines generelt tilsvarende anvendelse på supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler.

Der er dog forskelle mellem plantebeskyttelsesmidler og lægemidler vedrørende:

Du kan læse mere om disse forskelle i ovennævnte afsnit, og derudover henvises der til afsnittene vedrørende supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.

Ansøgningsblanketten 'Ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler' kan downloades fra vores hjemmeside www.dkpto.dk.Opdateret: 28. april 2021