Definition af grundpatent

Det produkt, der søges om certifikat for, skal være beskyttet ved et grundpatent, der er gyldigt for Danmark og er i kraft på ansøgningstidspunktet for certifikatansøgningen, jf. PMF, artikel 3, litra a.

Et grundpatent er defineret i PMF, artikel 1, nr. 9 som et patent, der beskytter et produkt, et præparat, en fremgangsmåde til fremstilling af et produkt eller anvendelse af et produkt, for hvilket indehaveren ønsker proceduren for udstedelse af et certifikat anvendt. Der skelnes således ikke mellem hvilken type krav, der indgår i grundpatentet, så længe produktet, præparatet, en fremgangsmåde til fremstilling af produktet, eller en anvendelse af produktet er beskyttet.

Ansøger skal være indehaver af grundpatentet, jf. PMF, artikel 6.

Hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets gyldighedsperiode, afslås ansøgningen om certifikat, da certifikatet er ugyldigt, jf. PMF, artikel 15, litra b.

Se også den tilsvarende artikel vedrørende Grundpatent for certifikater for lægemidler, hvor følgende forhold beskrives:

  • Hvornår et produkt anses for at være beskyttet af grundpatentet
  • Særlige forhold vedrørende beskyttelse ved patent for kombinationsprodukter


Opdateret: 18. juni 2012