Administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat

Der kan begæres administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikats gyldighed jf. LMF artikel 16, jf. BEK § 83. Begæringen skal altså være begrundet med at forlængelsen af certifikatet er udstedt i strid med bestemmelserne i PLMF artikel 36.

BEK §§ 78-82 vedrørende administrativ omprøvning af certifikater finder tilsvarende anvendelse for administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikats gyldighed i henhold til LMF artikel 16, jf. BEK § 83. 

En begæring om administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikats gyldighed skal indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. BEK § 78, stk. 1. 

Enhver kan begære om administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikats gyldighed, jf. LMF artikel 16, stk. 2. Begæringen om omprøvning kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt efter udstedelsen af forlængelsen af certifikatet.

Begæringen om administrativ omprøvning skal leve op til de bestemmelser vedrørende begæringens indhold, der er angivet i BEK § 78, stk. 1 og 2. Se også Formalitetsbehandlingen - administrativ omprøvning SPC forlængelse.

Begæringen om administrativ omprøvning skal ledsages af et gebyr, jf. BEK § 78, stk. 3. Gebyret for begæring om administrativ omprøvning er fastsat i PL § 103, stk. 5. Vi har mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven, jf. PL § 105. De gældende gebyrer kan til enhver tid ses på vores prisliste

Begæringen om administrativ omprøvning afvises, hvis begæringen om omprøvning ikke er ledsaget af gebyret for begæring om administrativ omprøvning, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen kommer, jf. BEK § 78, stk. 4.

Vores afvisning af begæringen kan ikke ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis begæringen er fremsat af en anden end certifikathaver, orienteres certifikathaver ikke om indholdet af en afvist begæring om omprøvning, men alene om selve afvisningen.

 

 

 Opdateret: 28. april 2020