Begæringens indhold - SPC forlængelse

En begæring om administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikats gyldighed skal, jf. BEK § 78, stk. 1 og BEK § 82, stk. 2, indeholde 

  • a) navn eller firmanavn og adresse på den, der begærer omprøvning 
  • b) registreringsnummeret på den forlængelse af et certifikat, som begæres omprøvet og navn eller firmanavn på indehaver af den pågældende forlængelse af et certifikat  
  • c) alle de grunde som begæringen støttes på, dvs. alle de bestemmelser i PLMF artikel 36 forlængelsen påstås meddelt i strid med, samt en udtømmende angivelse af alle de kendsgerninger, bevisligheder og anbringender, der fremføres for disse grunde
  • d) hvis den, der begærer omprøvning, er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og adresse
  • e) hvis der er indført licenshavere i certifikatregistret, dokumentation for, at der er givet disse meddelelse om, at der begæres omprøvning 

Betingelsen c) betyder i praksis, at begærer som udgangspunkt skal have al dokumentation på plads fra starten, og at vi som udgangspunkt ikke tager hensyn til nye kendsgerninger, bevisligheder eller anbringender, der indsendes efter indlevering af begæringen. Betingelsen c) anses desuden kun for opfyldt, når 

  • der er angivet mindst én kendsgerning eller bevislighed eller mindst ét anbringende til støtte for de i c) nævnte grunde
  • der er henvist konkret til de relevante steder i de vedlagte kendsgerninger, bevisligheder eller anbringender - det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at begæringen blot henviser overordnet til et eller flere dokumenter, der er vedlagt begæringen

Begæringen om administrativ omprøvning skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. BEK § 103, stk. 2.

Begæringen behøver ikke at være underskrevet af begæreren eller en eventuel fuldmægtig. 

Begæringen om omprøvning skal være ledsaget af det fastsatte gebyr, jf. BEK § 78, stk. 3, og omtalt under Administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat.

 Opdateret: 6. februar 2013