Høringsprocedure for administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat

Et eksemplar af begæringen om omprøvning med tilhørende bilag sendes til certifikathaveren, der opfordres til at kommentere begæringen inden for en frist på 6 måneder, jf. BEK § 79, stk. 1 og 2.

Hvis certifikathaver svarer, afgør Patent- og Varemærkestyrelsen om yderligere skriftveksling er påkrævet. 

Under skriftvekslingen indhenter vi bidrag fra parterne. I den forbindelse får parterne gensidigt forelagt hinandens indlæg til udtalelse.

Frister i forbindelse med skriftveksling mellem parterne fastsættes af Patent- og Varemærkestyrelsen i det enkelte tilfælde. Normalt er fristen for afgivelse af skriftlige indlæg 2 måneder. Disse frister kan kun forlænges, hvis der er tungtvejende grunde for det. Hvis der gives fristforlængelse til én af parterne, orienteres den eller de øvrige parter herom.

Høringsproceduren afsluttes, når vi ikke finder, at yderligere skriftveksling mellem parterne er påkrævet, jf. BEK § 79, stk. 3. 

Begge parter bliver orienteret om, at skriftvekslingen er afsluttet. Med orienteringen til begærer følger en kopi af patenthavers seneste indlæg. 

Herefter begyndes realitetsbehandlingen.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013