Fornyelse - SPC

For at opretholde et certifikat og dets eventuelle forlængelse i dets maksimale gyldighedsperiode, skal indehaver forny certifikatet og dets eventuelle forlængelse ved at betale årsgebyr for hvert år, der påbegyndes efter udløbet af grundpatentets gyldighedsperiode, jf. PL § 103, stk. 2, BEK § 77, stk. 1 og LMF/PMF artikel 12. 

Der skal betales det fulde årsgebyr for hvert år, der påbegyndes efter udløbet af grundpatentets gyldighedsperiode, uanset hvornår certifikatet udløber. 

Forfaldsdagen for årsgebyret er den sidste dag i den måned, i hvilken gebyråret begynder, jf. BEK § 77, stk. 2. 

Årsgebyret er fastsat i PL § 103, stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen har generelt mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL, jf. PL § 105 i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. De gældende gebyrer kan til enhver tid også ses på vores prisliste.

Årsgebyret kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen. Årsgebyret kan desuden betales i 6 måneder efter forfaldsdag mod betaling af en forhøjelse af det forfaldne gebyr på 20 %, jf. BEK § 77, stk. 2 og 3 samt PL § 103, stk. 2.

Eksempel:   For et certifikat, som træder i kraft den 1. januar, forfalder årsgebyret uden forhøjelse den 31. januar og årsgebyret med forhøjelse forfalder 6 måneder efter - det vil sige den 31. juli. 

Vi har som udgangspunkt ikke mulighed for at forlænge fristen for fornyelse. Der findes dog en undtagelse i PL § 42, hvorefter en indehaver i helt særlige tilfælde kan få henstand med betaling af årsgebyrerne. Desuden findes der i PL § 72 mulighed for at anmode om genoprettelse af et patent, der er bortfaldet på grund af manglende rettidig betaling af årsgebyr, og dette finder jf. LMF artikel 19, stk. 1, tilsvarende anvendelse for certifikater. 

Vi sender IKKE påmindelser om betalingsfrister eller indbetalingskort vedrørende årsgebyr for certifikater eller forlængelser heraf. Rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning af årsgebyrer, jf. BEK § 77, stk. 4.

Du kan læse mere om de forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske her: 

Se også Gebyrer samt de generelle bestemmelser for patentansøgninger vedrørende betaling af gebyrer samt tilbagebetaling af gebyrer, der finder tilsvarende anvendelse for certifikatansøgninger, jf. LMF artikel 19, stk. 1 hhv. PMF artikel 18, stk. 1.

 Opdateret: 28. april 2020