Realitetsbehandling hvor grundpatentet er opretholdt i ændret form

Hvis der er truffet endelig afgørelse om at opretholde grundpatentet i ændret form, indledes en høringsprocedure, jf. BEK § 81, stk. 2, hvor parterne får mulighed for at udtale sig om det produkt, som certifikatet er udstedt for, fortsat er beskyttet ved grundpatentet, som krævet i LMF/PMF artikel 3, litra a.

Under realitetsbehandlingen vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen det materiale, der er fremkommet under høringsproceduren, indleder eventuelt en korrespondance med certifikathaver herom, og træffer en endelig afgørelse. 

Kan begæringen om administrativ omprøvning ikke imødekommes, afslås den, jf. BEK § 81, stk. 3, og certifikatet opretholdes. Kan begæringen imødekommes, erklæres certifikatet for ugyldigt, jf. BEK § 81, stk. 2. 

Hvis et certifikat erklæres ugyldigt, vil en udstedt forlængelse af gyldighedsperioden for det pågældende certifikat samtidig erklæres ugyldig. 

Den begrundede afgørelse sendes både til certifikathaver og begærer. 

Certifikathaver kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. LMF artikel 18 hhv. PMF artikel 17, stk. 1, senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 1. Tredjemand med interesse i afgørelsen kan ligeledes klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er 2 måneder fra bekendtgørelsen af afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 2.

 

 Opdateret: 6. februar 2013