Realitetsbehandling hvor grundpatentet er ugyldiggjort

Hvis der er truffet endelig afgørelse om at erklære grundpatentet for ugyldigt eller om at ophæve det, erklæres certifikatet for ugyldigt i henhold til LMF/PMF artikel 15, jf. BEK § 81, stk. 1. 

En udstedt forlængelse af gyldighedsperioden for det pågældende certifikat samtidig vil samtidig blive erklæret ugyldig. 

Afgørelsen sendes både til certifikathaver og begærer. 

Certifikathaver kan klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. LMF artikel 18 hhv. PMF artikel 17, stk. 1, senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 1. Tredjemand med interesse i afgørelsen kan ligeledes klage over afgørelsen til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ankefristen er 2 måneder fra bekendtgørelsen af afgørelsen, jf. PL § 67, stk. 1, pkt. 2.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013