Flere ansøgninger -samme produkt- forskellige ansøgere

Der kan udstedes flere certifikater for samme produkt, hvis der er flere patenter, der udgør grundpatent for produktet, og indehaverne af disse grundpatenter er forskellige, jf. PMF artikel 3, stk. 2, der iflg. PMF, betragtning 17, finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF, artikel 3 og fastslået af EU-Domstolens dom af 23. januar 1997 i sag C-181/95 (Biogen).

Det er en betingelse, at alle ansøgningerne søges på baggrund af samme markedsføringstilladelse, idet betingelsen om at markedsføringstilladelsen skal være den første for produktet ellers ikke er opfyldt, jf. LMF artikel 3, litra d.

Det er i disse tilfælde underordnet, om et tidligere certifikat for samme produkt udstedt til en anden ansøger (dvs. til en anden grundpatenthaver), er udstedt før eller efter ansøgningstidspunktet for certifikatansøgningen, jf. EU-Domstolens dom af 3. september 2009 i sag C-482/07 (AHP Manufacturing BV).

 

 Opdateret: 25. september 2012