BEK § 3

§ 3. En dansk patentansøgning skal angive:

1) Ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret ved en fuldmægtig, ansøgers telefonnummer samt, hvis ansøgeren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og telefonnummer.

2) Hvis patent søges af flere i forening, og disse ikke er repræsenteret ved en fuldmægtig: Oplysning om hvorvidt en af ansøgerne skal være bemyndiget til at modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne, da den først nævnte ansøger i modsat fald automatisk vil modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne.

3) Opfinderens navn samt den by og det land, hvor opfinderen har bopæl.

4) En kort og saglig titel for den opfindelse, som søges beskyttet ved patent.

5) Oplysning om den prioritetsbegrundende ansøgnings indleveringssted, indleveringsdag og nummer, hvis prioritet er begæret i henhold til patentlovens § 6.

6) Stamansøgningens nummer og ansøgt løbedag, hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse.

7) Hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale som angivet i patentlovens § 8 a, stk. 1: Oplysning herom.

8) Hvis patent søges af en anden end opfinderen: Oplysning om ansøgers ret til opfindelsen, herunder en erklæring, der angiver, hvordan ansøger har opnået retten og oplysning om, at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen, jf. patentlovens § 8, stk. 4.

9) De bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag skal medfølge:

1) beskrivelse af opfindelsen, herunder eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste, samt patentkrav og sammendrag, og

2) fuldmagt, jf. § 96.

Stk. 3. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr.

Stk. 4. Hvis en opfindelse angår eller anvender et biologisk materiale, skal patentansøgningen indeholde oplysninger om materialets geografiske oprindelse, hvis patentansøger er bekendt hermed. Såfremt patentansøger ikke er bekendt med materialets geografiske oprindelse, skal dette fremgå af ansøgningen. Manglende oplysninger om materialets geografiske oprindelse eller om patentansøgers ukendskab herom berører ikke behandlingen af patentansøgningen eller gyldigheden af de rettigheder, som følger af det udstedte patent.

Stk. 5. Hvis en opfindelse angår eller anvender et biologisk materiale af human oprindelse, skal det fremgå af patentansøgningen, om den person, hvorfra det biologiske materiale hidrører, har givet samtykke til ansøgningens indlevering. Oplysningen om samtykke berører ikke behandlingen af patentansøgningen eller gyldigheden af de rettigheder, som følger af det udstedte patent.

Stk. 6. De oplysninger, som er nævnt i stk. 1-5, er offentligt tilgængelige, når ansøgningen er offentlig tilgængelig efter patentlovens §§ 22 og 33, stk. 3.

Opdateret: 3. januar 2022