BEK § 5

§ 5. Hvis ansøgningen ved indleveringen opfylder betingelserne i henhold til patentlovens § 8 b, stk. 1, nr. 1-3, anses denne dag som indleveringsdag. Patentlovens § 8 b, stk. 1, nr. 3, anses ikke for opfyldt, hvis ansøger alene har indleveret tegninger, fotografier, sekvensliste og titel.

Stk. 2. Er betingelserne i patentlovens § 8 b for at tildele en indleveringsdag ikke opfyldt, skal Patent- og Varemærkestyrelsen opfordre ansøger til at afhjælpe manglerne inden udløbet af en frist på to måneder fra anmodningen herom.

Stk. 3. Hvor en eller flere af de betingelser, der er angivet i patentlovens § 8 b, stk. 1, ikke er opfyldt i den oprindeligt indleverede ansøgning, anses den dag, hvor alle betingelserne efterfølgende opfyldes, som indleveringsdag for ansøgningen, såfremt den frist, der er angivet i patentlovens § 8 b, stk. 3, er overholdt. Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har oplysninger, som gør det muligt at kontakte ansøger i henhold til stk. 2, anses den dag, hvor alle betingelser er opfyldt, som indleveringsdag for ansøgningen, såfremt betingelserne er opfyldt inden for to måneder fra indleveringen af den oprindelige ansøgning.

Stk. 4. Hvor en del af beskrivelsen mangler i ansøgningen, eksempelvis en del af beskrivelsens tekst eller en tegning, skal Patent- og Varemærkestyrelsen opfordre ansøger til at indsende den manglende del inden udløbet af en frist på to måneder fra anmodningen herom.

Stk. 5. Hvor en manglende del af beskrivelsen indleveres til myndigheden inden udløbet af en frist på to måneder regnet fra den dag, hvor en eller flere betingelser i medfør af patentlovens § 8 b, stk. 1, er opfyldt eller fra fremsendelsen af opfordring til ansøgeren i henhold til stk. 4, skal denne del af beskrivelsen indgå i ansøgningen, og med forbehold for stk. 6 og 7 skal indleveringsdagen herefter være den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget denne del af beskrivelsen.

Stk. 6. Hvor den manglende del af beskrivelsen er indleveret som anført i stk. 5, og den oprindeligt indleverede ansøgning indeholder en begæring om prioritet fra en tidligere indleveret ansøgning, skal indleveringsdagen efter anmodning herom være den dag, hvor betingelserne i patentlovens § 8 b, stk. 1, er opfyldt. Ansøgeren skal inden for en frist på to måneder fra styrelsens anmodning herom indlevere en kopi af den tidligere indleverede ansøgning eller, hvis denne ikke er på et af de sprog, der er angivet i § 6, en oversættelse til et af disse sprog. Styrelsen kan undtage fra kravet om indlevering af en kopi af den tidligere indleverede ansøgning.

Stk. 7. Hvor den manglende del af beskrivelsen, som er indleveret i henhold til stk. 5, bliver tilbagetaget inden en frist på to måneder regnet fra Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse heraf, skal indleveringsdagen være den dag, hvor betingelserne i patentlovens § 8 b, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 8. Indeholder en ansøgning en henvisning på et af de sprog, der er angivet i § 6, stk. 1, til en tidligere ansøgning, kan denne henvisning erstatte beskrivelsen ved tildeling af ansøgningens indleveringsdag. Henvisningen skal indeholde oplysning om den tidligere ansøgnings nummer, myndigheden, hvortil den blev indleveret samt anmodning om, at beskrivelsen i den tidligere indleverede ansøgning skal udgøre beskrivelsen ved tildeling af indleveringsdagen. Endvidere skal ansøger inden for en frist på to måneder fra styrelsens anmodning herom indlevere en kopi af den tidligere indleverede ansøgning eller, hvis denne ikke er i overensstemmelse med § 6, en oversættelse. Styrelsen kan undtage fra kravet om indlevering af en kopi af den tidligere indleverede ansøgning.

Opdateret: 3. januar 2022