Frister - patent

Besvarelsesfrister

Når Patent- og Varemærkestyrelsen skriver til en ansøger om f.eks. en mangel ved en ansøgning eller som led i høringen ved en indsigelse eller begæring om administrativ omprøvning, fastsættes en frist for besvarelse af brevet.

I forbindelse med behandlingen af en patentansøgning vil breve vedrørende formalitetsbehandlingen normalt have en besvarelsesfrist på 2 måneder. Breve vedrørende den tekniske behandling vil normalt have en besvarelsesfrist på 6 måneder.

Frister i forbindelse med indsigelser eller sager om administrativ omprøvning vil normalt være 2 måneder.

Fristen kan dog også ud fra en saglig vurdering af de konkrete omstændigheder i en sag være fastsat anderledes en ovenfor skitseret.

Hvis ansøger overskrider fristen for besvarelse uden at have anmodet om en fristforlængelse, vil konsekvensen sædvanligvis være, at patentansøgningen bliver henlagt efter PL § 15 med mulighed for genoptagelse.

Se mere om fristforlængelser og henlæggelse og genoptagelse.

Betalingsfrister.

Ved manglende betaling af ansøgningsgebyret vil fristen normalt blive sat til en måned.

Betalingsfristen for fornyelse er fastsat i patentloven og er ufravigelig. Se mere under fornyelse.Opdateret: 2. maj 2012