Overførelse af retten til en ansøgning eller et patent

Hvis en tredjemand under behandlingen af en patentansøgning gør gældende, at ansøger ikke er berettiget til at ansøge om patent vedrørende den pågældende opfindelse, behandles dette efter PL §§ 17 og 18, se nærmere indvending vedrørende retten til opfindelsen.

Såfremt patentet er meddelt, kan der ved domstolene anlægges sag med påstand om, at patent er meddelt en anden end den, der i henhold til PL § 1 er berettiget til at ansøge om patent, jf. PL § 52. Domstolene kan i henhold til PL § 53 overføre patentet til den berettigede, såfremt der nedlægges påstand herom.

Patentet kan endvidere begæres administrativt omprøvet af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. PL § 53b med henvisning til, at patentet er meddelt i strid med PL § 1 om retten til at ansøge om patent. Dette spørgsmål vil dog typisk skulle henvises til domstolene på grund af den nødvendige bevisførelse.Opdateret: 30. april 2012