Ændringer i guidelines

Artiklerne i Guidelines for patenter bliver løbende ændret. På denne side er teksten fra tidligere artikler vist, med en dato for hvornår de ophørte, så de kan sammenlignes med de nuværende artikler. Hver artikel er linket til den nuværende artikel i guidelines.

Artiklerne vises her i et år efter de er ophørt, derefter vil de blive slettet.

 

 

Fysiske enheder

(ophørt 16. marts 2021)

Som hovedregel skal tekniske termer, betegnelser og symboler, der er almindeligt accepterede inden for det pågældende område, anvendes, jf. BEK § 16, stk. 3.

Relevante enheder skal angives, hvis kvantitative faktorer anvendes ved beskrivelsen af et materialets egenskaber. Hvis dette gøres ved henvisning til en offentliggjort standard (f.eks. en standard for sigte-størrelser) ved hjælp af forkortelser, skal standarden identificeres tilstrækkeligt tydeligt i beskrivelsen.

Fysiske værdier skal angives i de enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system under anvendelse af SI-enheder og de andre enheder henvist til i Kapitel I i Bilaget til EU direktiv 80/181/EF af 20. december 1979, som ændret ved EU direktiverne 85/1/EF af 18. december 1984, 89/617/EØF af 27. november 1989 og 1999/103/EF af 24. januar 2000. Værdier, der ikke kan angives ved hjælp af disse enheder, skal udtrykkes i enheder, der er anerkendt i international praksis. Værdier udtrykt ved inch/pound-systemet opfylder almindeligvis ikke kriteriet "anerkendt i international praksis".

I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler benyttes, som det fremgår af BEK § 16, stk. 3.

I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekylformler benyttes.

I følgende afsnit findes lister over anerkendte enheder: 

Ved at kombinere de nævnte enheder fås sammensatte enheder.

Endvidere henvises til afsnittet angående viskositetsangivelser for polymer.

 

Opdateret: 29. januar 2013

Link til den nuværende artikel

 

SI grundenheder

(ophørt 16. marts 2021)

I følgende tabel findes SI-grundenhederne:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Længde

meter

m

Masse

kilogram

kg

Tid

sekund

s

Elektrisk strøm styrke

ampere

A

Termodynamisk temperatur

kelvin

K

Stofmængde

mol

mol

Lysstyrke

candela

cd

Definitionerne for SI-grundenhederne er følgende

- Grundenheden for længde

Meter er længden af den vej, lyset løber i det tomme rum i løbet af tiden 1/299792458 sekund.

- Grundenheden for masse

Et kilogram er masseenheden; den er lig massen af den internationale kilogramprototype.

- Grundenheden for tid

Et sekund er defineret som varigheden af 9 192 631 770 perioder af strålingen af cæsium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer.

- Grundenheden for elektrisk strøm

En ampere er defineret som styrken af en konstant strøm, der - når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften 2x10-7 newton for hver meter.

- Grundenheden for termodynamisk temperatur

En kelvin, enheden for den termodynamiske temperatur, er brøkdelen 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur

- Grundenheden for stofmængde

Et mol er den stofmængde af et system, der indeholder lige så mange elementære dele, som der er atomer i 0,012 kilogram kulstof 12.

Ved brug af mol må de elementære dele specificeres; det kan være atomer, molekyler, ioner, elektroner, andre partikler eller specificerede grupper af sådanne partikler.

- Grundenheden for lysstyrke

En candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monochromatisk lys med en frekvens på 540 x1012 hertz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr. steradian

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Celsius temperatur

grad Celsius

0C

Celsius-temperaturen t er lig med differencen t = T - T0 mellem to termodynamiske temperaturer T og T0, hvor T0 = 273,15 K. Et interval eller en forskel i temperatur kan udtrykkes enten i kelvin eller i grader Celsius. Enheden "grad Celsius" er lig enheden "kelvin".

 

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Supplerende SI enheder

(ophørt 16. marts 2021)

I følgende tabel findes supplerende SI-enheder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Vinkel (plan vinkel)

radian

rad

Rumvinkel

steradian

sr

Definitionerne for de supplerende SI-enheder er følgende:

 - Planvinkelenhed

Radianen er den plane vinkel mellem 2 radier i en cirkel, som på omkredsen afskærer en bue med samme længde som radius.

 - Rumvinkelenhed

Steradianen er den rumvinkel i en kegle, som med toppunktet i centrum af en kugle afskærer et areal på kuglens overflade, der er lig arealet af et kvadrat, hvis side er lig kuglens radius.

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Afledte SI enheder og SI enheder med særlige navne og symboler

(ophørt 16. marts 2021)

Afledte SI-enheder er enhederne, som afledes kohærent af SI-grundenheder og supplerende SI-enheder, udtrykkes algebraisk som produktet af effekten af SI-grundenheder og/eller supplerende SI-enheder med en numerisk faktor lig med 1.

Nogle enheder, der er afledt af SI-grundenhederne eller af supplerende SI-enheder, kan også udtrykkes ved enhederne angivet i følgende tabel.

Navnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i nedennævnte tabel. For eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m-1·kg·s-1 eller N·s·m-2 eller Pa·s. 

Størrelse

Enhed

Udtryk

 

Navn

Symbol

andre SI-enheder

SI-grundenheder og/eller supplerende enheder

Frekvens

hertz

Hz

 

s-1

Kraft

newton

N

 

m·kg·s-2

Tryk, mekanisk spænding

pascal

Pa

N·m-2

m-1·kg·s-2

Energi, arbejde, varmemængde

joule

J

N·m

m2·kg·s-2

Effekt(1), energistrøm

watt

W

J·s-1

m2·kg·s-3

Elektricitetsmængde, elektrisk ladning

coulomb

C

 

s·A

Elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

W·A-1

m2·kg·s-3·A-1

Elektrisk resistans

ohm

V·A-1

m2·kg·s-3·A-2

Konduktans

siemens

S

A·V-1

m-2·kg·s3·A2

Elektrisk kapacitans

farad

F

C·V-1

m-2·kg-1·s4·A2

Magnetisk flux

weber

Wb

V·s

m2·kg·s-2·A-1

Magnetisk induktion

tesla

T

Wb· m-2

kg·s-2·A-1

Induktans

henry

H

Wb·A-1

m2·kg·s-2·A-2

Lysstrøm

lumen

lm

 

cd·sr

Belysningsstyrke

lux

lx

lm·m-2

m-2·cd·sr

Aktivitet, ioniserende stråling

becquerel

Bq

 

s-1

Absorberet dosis, afsat energi pr. masseenhed, kerma, indeks for absorberet dosis

gray

Gy

J·kg-1

m2·s-2

Dosisækvivalent

sievert

Sv

J·kg-1

m2·s-2

(1)  Særlige betegnelser for enheden effekt er: betegnelsen voltampere (symbol "VA") for angivelse af tilsyneladende effekt for vekselstrøm, og betegnelsen var (symbol "var") for angivelse af reaktiv effekt.

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Præfikser til angivelse af en række decimale over- og underenheder

(ophørt 16. marts 2021)

Følgende præfikser anvendes til angivelse af en række decimale over- og underenheder: 

Multiplum

Præfiks

Symbol

Multiplum

Præfiks

Symbol

1024

yotta

Y

10-1

deci

d

1021

zetta

Z

10-2

centi

c

1018

exa

E

10-3

milli

m

1015

peta

P

10-6

micro

µ

1012

tera

T

10-9

nano

n

109

giga

G

10-12

piko

p

106

mega

M

10-15

femto

f

103

kilo

k

10-18

atto

a

102

hecto

h

10-21

zepto

z

101

deca

da

10-24

yocto

y

Navnene og symbolerne for decimale over- og underenheder af enheden for masse dannes ved, at præfikserne sættes foran ordet "gram" og symbolerne foran symbolet "g". 

Til betegnelse af decimale over- og underenheder af en i en brøk udtrykt afledt enhed kan der forbindes præfikser med en enhed, enten i brøkens tæller eller nævner eller i dem begge. 

Sammensatte præfikser, dvs. præfikser, der dannes ved, at flere af ovennævnte præfikser sættes sammen, må ikke anvendes.

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Tilladte særlige navne og symboler for decimale over- og underenheder af SI-enheder

(ophørt 16. marts 2021)

I følgende tabel findes tilladte særlige navne og symboler for decimale over- og underenheder af SI-enheder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Relation

Volumen

liter

l eller L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

ton

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tryk

bar

bar

1 bar = 105 Pa

(1) De to symboler "l" og "L" kan begge benyttes for enheden liter.

De under punkt Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder anførte præfikser og deres symboler kan også anvendes på enheder og symboler i denne tabel.

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Enheder defineret ud fra SI-enheder men som ikke er decimale over- eller underenheder af disse

(ophørt 16. marts 2021)

I følgende tabel findes enheder, som er defineret ud fra SI-enheder, men som ikke er decimale over- eller underenheder af disse:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Relation

Vinkel (planvinkel)

omdrejning (a)

 

1 hel vinkel = 2 π rad

nygrad eller gon

gon

1 gon = (π / 200) rad

grad (vinkel)

0

10 = (π  / 180) rad

minut (vinkel)

'

1' = (π /10 800) rad

sekund (vinkel)

"

1" = (π / 648 000) rad

Tid

minut

min

1 min = 60 s

time

h

1 h = 3 600 s

døgn

d

1 d = 86 400 s

(a) Der findes ikke noget internationalt symbol

De under punkt Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder anførte præfikser må kun benyttes i forbindelse med enhedsnavnene "nygrad" og "gon" og symbolerne kun i forbindelse med symbolet "gon".

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Enheder anvendt med SI, hvis værdier i SI opnås eksperimentelt

(ophørt 16. marts 2021)

En atommasseenhed er 1/12 af massen af et atom af 12C isotopen.

Elektronvolten er den kinetiske energi, en elektron optager ved at gennemløbe en potentialdifference på 1 volt i det tomme rum.

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Værdi

Masse af et atom

atommasseenhed

u

1 u = 1,66053886 (28) x 10-27 kg

Energi

elektronvolt

eV

1 eV = 1,60217653 (14) x 10-19 J

Værdien af disse enheder i forhold til SI-enhederne er behæftet med usikkerhed.

Præfikser og symboler under Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder kan også anvendes på disse to enheder og på symbolerne for dem.

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Enheder og betegnelser for enheder, der kun er tilladt inden for særskilte anvendelsesområder

(ophørt 16. marts 2021)

I følgende tabel findes enheder og betegnelser for enheder, der kun er tilladt inden for særskilte anvendelsesområder:

Størrelse

Enhed

Navn

Symbol

Værdi

Optiske systemers styrke

dioptri

 

1 dioptri = 1 m-1

Masse af ædelstene

metrisk karat

 

1 metrisk karat = 2 x 10-4 kg

Areal af grunde og jorder

ar

a

1 a = 102 m2

Masse pr længdeenhed af tekstile garner og tråde

tex

tex

1 tex = 10-6 kg.m-1

Blodtryk og tryk af andre kropsvæsker

millimeter kviksølv

mmHg

1 mmHg = 133,322 Pa

Effektive tværsnits flader

barn

b

1 b = 10-28 m2

Præfikserne under Præfikser til angivelse af en række decimale over og underenheder kan også anvendes for disse enheder, undtagen millimeter kviksølv og symbolet herfor. Mangefoldet 102 a hedder dog "hektar".

 

Opdateret: 30. april 2012

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

 

Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten

(Ophørt: 11. januar 2021)

Ved afsendelsen til ansøger skal nyhedsundersøgelsesrapporten være ledsaget af kopier eller link til en elektronisk form af alle de dokumenter, der er omtalt (se også Fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten). Disse dokumenter benyttes til vurdering af patenterbarhed af den ansøgte opfindelse.

Undtaget herfra er de dokumenter, som fremgår af nyhedsundersøgelsesrapporten efter "&"-tegnet, og som derfor ikke er udvalgt til kopiering og fremsendelse til ansøger. I disse tilfælde vedlægges normalt kun en kopi af det familiemedlem der er omtalt i det første behandlingsbrev og/eller nyhedsundersøgelsesrapporten. Sagsbehandleren kan vælge, at det patentdokument, der fremgår efter "&"-tegnet, kopieres og sendes til ansøger.

I de tilfælde hvor en del eller hele dokumentet kun er offentliggjort i elektronisk form, vil en elektronisk version af de dele af dokumentet, der ikke findes i papirudgave, blive gjort tilgængelig for ansøger. Ansøger får stillet hele dokumentet til rådighed enten i en kombination af papir og elektronisk form eller hele dokumentet i elektronisk form.

Hvis der er tale om et patentdokument vedlægges en komplet kopi, også når patentet er omfangsrigt.

Omtales et tidsskrift eller en bog i nyhedsundersøgelsesrapporten, skal ansøger have en kopi af forsiden samt de relevante sider af den omhandlede publikation.

Et referat, uddrag eller et sammendrag af et andet dokument, kan f.eks. være offentliggjort senere end det dokument, det omtaler. Når det omtalte dokument er et referat, uddrag eller et sammendrag sendes en kopi af dette til ansøger sammen med nyhedsundersøgelsesrapporten. Hvis sagsbehandleren har besluttet, at hele dokumentet er nødvendigt, skal dokumentet omtales og en kopi vedlægges nyhedsundersøgelsesrapporten, se også Sammendrag eller referat.

Er et dokument fundet ved en onlinesøgning, og hverken en trykt version fra databasen (f.eks. Compendex, Paperchem2 og NTIS) eller den originale artikel er tilgængelig i Patent- og Varemærkestyrelsen på det tidspunkt, hvor udarbejdelsen af nyhedsundersøgelsesrapporten sker, erstatter en udskrift af filen den originale artikel.

 

Opdateret: 10. september 2020

Link til den nuværende artikel

 

Ændringer i kravsættet efter nyhedsundersøgelsen

(Ophørt: 11. januar 2021)

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget sin nyhedsundersøgelse, må der ikke i samme patentansøgning optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der er uafhængig af de opfindelser, der er angivet i tidligere indleverede krav, jf. BEK § 28, stk. 2.

Nyhedsundersøgelsen gennemføres som udgangspunkt uden skelen til eventuel konstateret manglende opfinderisk enhed. Kun i helt klare tilfælde, hvor manglende opfinderisk enhed i ansøgningen er umiddelbar for enhver inden nyhedsundersøgelsens påbegyndelse, har den manglende opfinderiske enhed betydning for nyhedsundersøgelsens omfang, se Behandling af opfinderisk enhed.

Ansøger kan på basis af ansøgningens oprindelige bilag frit udforme og optage nye patentkrav i ansøgningen ved besvarelsen af den behandling, der omfatter nyhedsundersøgelsen. De nye krav skal blot angive en opfindelse, der ligger indenfor omfanget af de nyhedsundersøgte krav.

Hvis ændrede krav ikke opfylder ovennævnte betingelser, underretter sagsbehandleren ansøger herom og informerer om, at ansøger kan søge beskyttelse for indholdet af de ændrede krav i form af en afdelt ansøgning i henhold til BEK § 28, i det omfang deres indhold kan udledes af basisdokumenterne.

I følgende eksempel illustreres, hvordan ovennævnte betingelser håndteres i praksis.

Eksempel 1

Ansøgningen indeholder fem selvstændige krav af samme kategori, som beskriver fem opfindelser ved de tekniske træk A, B, C og D på følgende måde:

 • Krav 1: A
 • Krav 2: A+B
 • Krav 3: A+C
 • Krav 4: A+B+C
 • Krav 5: A+B+D

Derudover indeholder beskrivelsen yderligere det tekniske træk E.

Ved nyhedsundersøgelsen finder sagsbehandleren dokumenter, der beskriver det tekniske træk A, og krav 1 er dermed ikke patenterbart. Ansøger svarer på vores behandlingsrapport og ændrer kravsættet på følgende måde:

 • Krav 1*: E
 • Krav 2*: E+B
 • Krav 3*: E+C
 • Krav 4*: E+B+C
 • Krav 5*: E+B+D

Krav 1* har ingen tekniske træk til fælles med krav 1-5 og er derfor uafhængigt af alle de oprindelige krav 1-5. Krav 1* opfylder dermed ikke betingelsen i BEK § 28, stk. 2, og optagelsen af kravet i ansøgningen kan af den grund ikke accepteres. Dette meddelelses ansøger i et 2. behandlingsbrev.

Krav 2*-5* kan være samhørige med mindst ét af de oprindelige krav 2-5 beroende på patenterbarheden af opfindelserne: B+noget, C+noget og/eller D+noget. Krav 2*-5* ligger dog udenfor omfanget af de oprindeligt nyhedsundersøgte krav 1-5. Optagelsen af krav 2*-5* i ansøgningen kan derfor heller ikke accepteres. Dette meddeleles også til ansøger i 2. behandlingsbrevet.

Ansøgeren svarer på vores 2. behandling og ændrer kravsættet til:

 • Krav 1^: A+E
 • Krav 2^: A+E+B
 • Krav 3^: A+E+C
 • Krav 4^: A+E+D

Dette kravsæt opfylder betingelserne i BEK § 28, stk. 2, og de ansøgte opfindelser ligger indenfor omfanget af de nyhedsundersøgte krav. Optagelsen af krav 1^-4^ i ansøgningen kan derfor accepteres.

Da det tekniske træk E kun fremgik af beskrivelsen, vil sagsbehandleren vurdere om kombinationen A+E er dækket af nyhedsundersøgelsen. I modsat fald laver sagsbehandleren en yderligere nyhedsundersøgelse.

 

Opdateret: 18. november 2013

Link til den nuværende artikel

 

 

Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering

(Ophørt: 11. januar 2021)

Når ansøger indleverer ændrede bilag, undersøger sagsbehandleren altid, om de foretagne ændringer er tilladelige i henhold til PL § 13.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen har patenterbarhedsvurderet ændrede krav, der er indleveret, som svar på styrelsens første behandling, undersøger sagsbehandleren tillige om følgende betingelser er opfyldt:

 • (i) Når styrelsen har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarheds-vurderingen af de ændrede krav, skal herefter indleverede ændrede krav angive en opfindelse, som ligger inden for omfanget af den patenterbarhedsvurderede opfindelse,
 • (ii) Når styrelsen ikke har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarheds-vurderingen af de ændrede krav, skal herefter indleverede ændrede krav angive en opfindelse, der ligger inden for omfanget af det som i givet fald er vurderet til at være patenterbart eller af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang, med mindre opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering.

I tilfælde (i) må der altså uanset udfaldet af patenterbarhedsvurderingen optages patentkrav, som ligger inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede.

I tilfælde (ii) må der altså kun i visse tilfælde optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der ligger udenfor omfanget af det, som ved en efterfølgende behandling er vurderet til at være patenterbart.

Under visse tilfælde forstås følgende:

 • De behandlede krav indeholder ikke noget patenterbart: her må ændrede krav kun angive en opfindelse, som ligger indenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (normalt det behandlede krav med mindst omfang).
 • De behandlede krav indeholder noget patenterbart: ændrede krav, som angår en opfindelse, som ligger udenfor omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart, kan optages, hvis opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering (se især eksempel 2).

Opfylder de ændrede krav betingelserne (i)-(ii), og angiver kravene en opfindelse, der endnu ikke er blevet nyhedsundersøgt, f.eks. fordi den vedrører en detalje fra beskrivelsen, supplerer sagsbehandleren nyhedsundersøgelsen med en yderligere nyhedsundersøgelse.

Hvis de ændrede krav ikke opfylder betingelserne, underretter sagsbehandleren ansøger herom og informerer om, at ansøger kan søge beskyttelse for indholdet af de ændrede krav i form af en afdelt ansøgning i henhold til BEK § 28, i det omfang deres indhold kan udledes af basisdokumenterne. 

Følgende eksempler viser, hvordan dette håndteres i praksis.

Eksempel, hvor styrelsen i forbindelse med patenterbarhedsvurderingen af de ændrede krav har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (i)):

Eksempel 1

Et ændret kravsæt indeholder fire selvstændige krav af samme kategori, som beskriver fire opfindelser ved de tekniske træk A, B, C og D på følgende måde:

 • Krav 1: A
 • Krav 2: A+B
 • Krav 3: A+B+C
 • Krav 4: A+B+D

Derudover indeholder den oprindelige beskrivelse yderligere det tekniske træk E.

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt foretager sagsbehandleren en yderligere nyhedsundersøgelse og afviser patenterbarheden af krav 1 på baggrund af yderligere fremdragen kendt teknik. Krav 2-4 findes patenterbare. Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og ændrer kravsættet på følgende måde:

 • Krav 1*: E
 • Krav 2*: E+B
 • Krav 3*: E+B+C
 • Krav 4*: E+B+D

Krav 1*-4* ligger udenfor omfanget af de patenterbarhedsvurderede ændrede krav 1-4. Optagelsen af krav 1*-4* i ansøgningen opfylder derfor ikke betingelse (i) kan dermed ikke accepteres. Dette meddeleles ansøger i et nyt behandlingsbrev.

Ansøgeren svarer på vores nye behandlingsbrev og ændrer kravsættet til:

 • Krav 1^: A+E
 • Krav 2^: A+E+B
 • Krav 3^: A+E+C
 • Krav 4^: A+E+E

Dette kravsæt opfylder betingelse (i). Optagelsen af krav 1^-4^ i ansøgningen kan derfor accepteres.

Da det tekniske træk E kun fremgik af beskrivelsen, vil sagsbehandleren vurdere om kombinationen A+E er dækket af nyhedsundersøgelsen og den foretagne yderligere nyhedsundersøgelse. I modsat fald laver sagsbehandleren endnu en yderligere nyhedsundersøgelse.

Eksempler, hvor styrelsen i forbindelse med patenterbarhedsvurderingen af de ændrede krav ikke har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (ii)):

Eksempel 2

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de forgående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som dæktryksmåler

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt afviser sagsbehandleren patenterbarheden af krav 1-3. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentets beskrivelse:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof og en dæktryksmåler
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de forgående krav, som har kombinationslås

Det ændrede krav 1 ligger udenfor omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4, læst som krav 1+2+3+4), da kravet ikke indeholder trækkene fra de tidligere krav 2 og 3. Patenterbarheden af det ændrede krav 1 kan dog udledes af patenterbarheds-vurderingen af det tidligere krav 4, da dæktryksmålerens funktion på den ansøgte cykel ikke påvirkes af trækkene i de tidligere krav 2 og 3.  

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 3

Et ændret kravsæt indeholder to selvstændige krav af samme kategori, som beskriver to opfindelser, defineret ved de tekniske træk A, B og C (trækkene er forskellige) på følgende måde:

 • Krav 1: A+B
 • Krav 2: A+C

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt viser det sig, at det tekniske træk A + noget er kendt og dermed ikke patenterbart. Opfindelserne i krav 1 og 2 har således ikke et særligt fælles træk og er derfor uafhængige. Sagsbehandleren patenterbarhedsvurderer efter aftale med ansøger opfindelsen i krav 1 og vurderer i sit behandlingsbrev, at den ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og retter sit kravsæt mod opfindelsen i det tidligere krav 2. Denne opfindelse ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (oprindeligt krav 1). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i det oprindelige krav 2 kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter trækket C.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 4

Et ændret kravsæt indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori.

 • Krav 1: En metode til fremstilling af en kemisk forbindelse X.
 • Krav 2: Forbindelsen X
 • Krav 3: Anvendelse af X som insekticid.

Det fælles identiske tekniske træk udgøres af forbindelsen X. En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed viser, at forbindelsen X er kendt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem opfindelserne i de tre krav. Sagsbehandleren behandler efter aftale med ansøger opfindelsen i krav 1 og vurderer, at den ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og retter sit kravsæt mod opfindelsen i det tidligere krav 3. Denne opfindelse ligger udenfor omfanget af det patenterbarheds-vurderede med mindst omfang (tidligere krav 1). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i det tidligere krav 3 kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter en insekticid virkning for forbindelsen X.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 5

Et ændret kravsæt indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Maling, som indeholder A.
 • Krav 2: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder D.
 • Krav 5: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-4.
 • Krav 6: Fremgangsmåde ifølge krav 5, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 4.
 • Krav 7: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-4 som rustbeskytter.

Det fælles tekniske træk for opfindelserne i de selvstændige krav 1, 5 og 7 er en maling, som indeholder A. En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed viser, at en maling med denne sammensætning er kendt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Ansøgningen beskriver følgende uafhængige opfindelser: (1) Malingen i krav 1-4, (2) Fremgangsmåden i krav 5-6 og (3) Anvendelsen i krav 7.

Det viser sig ikke at være praktisk muligt for sagsbehandleren at få en hurtigt afklaring med ansøger om hvilken af opfindelserne, der skal behandles. Sagsbehandleren behandler derfor den først angivne opfindelse - dvs. opfindelse (1) . Dokumentet, som viste, at det fælles tekniske træk og dermed malingen i krav 1 var kendt, viser også, at malingen i krav 2 og 3 er kendt. Sagsbehandleren vurderer, at malingen i krav 4 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4) er patenterbar.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Maling, som indeholder A og D.
 • Krav 2*: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3*: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4*: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-3.
 • Krav 5*: Fremgangsmåde ifølge krav 4, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 3.
 • Krav 6*: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-3 som rustbeskytter.

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af opfindelsen i krav 1* kan dog udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse af oprindeligt krav 4 i relation til vurdering af væsentlig adskillelse har været søgt efter en maling indeholdende A og D uden skelen til komponenterne B og C, da disse ingen indflydelse har på virkningen af komponent D.

Krav 1*-3* i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Opfindelserne i krav 4* og 6* ligger også udenfor omfanget af det, som ved den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af opfindelserne i krav 4* og 6* kan dog udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering. Når patenterbarheden af opfindelsen i krav 1*, som forklaret ovenfor, kan udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering, gælder det samme implicit for opfindelserne i krav 4* og 6*. Når en maling indeholdende komponenterne A og D er patenterbar, vil en særlig fremstilling og anvendelse af den også være patenterbar.

Krav 4*og 6* og dermed krav 5* i det ændrede kravsæt opfylder derfor også betingelserne.

Eksempel 6   

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændigt krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af A, B eller C.

En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed afslører et dokument, som viser en cykel med en bagagebærer, hvor bagagebæreren er fastgjort ved D. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre alternativer A, B og C.

Sagsbehandleren behandler efter aftale med ansøger opfindelsen ifølge alternativ A og vurderer, at opfindelsen ikke adskiller sig væsentlig fra kendt teknik.   

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af C.

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 1 - alternativ A). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da der ved den tilhørende nyhedsundersøgelse ikke har været søgt efter en cykel med en bagagebærer, hvor bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af C.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Eksempel 7

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændigt krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Et bord med bordplade og ét ben.
 • Krav 2: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas
 • Krav 3: Et bord ifølge krav 1 eller 2, hvor bordpladen er coatet med et smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning med stoffet X

Ansøger fortæller, at en belægning af stoffet X, som er 0,1 mm tyk har vist sig at være særlig velegnet til coatning af glasplader for opnåelse af en smudsafvisende virkning. Ansøger fortæller endvidere, at det er kendt at coate gipsplader med en 0,1 mm belægning af stoffet X, uden at der opnås nogen smudsafvisende virkning.

Ved patenterbarhedsvurderingen afviser sagsbehandleren umiddelbart krav 1 og 2 pga. manglende nyhed. Sagsbehandleren vurderer, at krav 3 er patenterbart (læst som krav 1 + 2 + 3).

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Et bord med bordplade og ét ben, hvor bordpladen er coatet med et smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning med stoffet X
 • Krav 2*: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 3, læst som krav 1+2+3). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af tidligere krav 3, har sagsbehandleren ikke søgt generelt efter coatninger med stoffet X, men kun efter coatninger i forbindelse med glas, da sagsbehandleren af enhedsgrunde har læst krav 3 ifølge krav 1 og 2 som krav 1+2+3 og dermed har defineret en fagmand, som arbejder med smudsafvisende belægninger på glas.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne. Krav 2* i det ændrede kravsæt svarer til tidligere krav 3 og opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 8

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Lægemiddel med indhold af A
 • Krav 2: Lægemiddel ifølge krav 1 med indhold af B
 • Krav 3: Lægemiddel ifølge krav 1 eller 2 med indhold af C
 • Krav 4: Lægemiddel ifølge ethvert af kravene 1-3 med indhold af D

Ansøger fortæller, at komponenterne A-D alle har nyttig virkning mod hovedpine. I et eksempel i ansøgningens specielle del viser ansøger, at et lægemiddel med indhold af både A, B, C og D giver en samlet virkning mod hovedpine, der er større end den additive virkning af komponenterne. Ansøger forklarer, at dette skyldes, at komponent D udover at udøve sin egen virkning mod hovedpine har en virkningsforøgende indflydelse på komponent B og C.

Ved behandlingen af kravsættet benytter sagsbehandleren et dokument, der beskriver et lægemiddel mod hovedpine, der indeholder komponenterne A, B og C. Patenterbarheden af krav 1-3 afvises derfor pga. manglende nyhed. Sagsbehandleren vurderer, at opfindelsen i krav 4 er patenterbar (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4).

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Lægemiddel med indhold af A og D
 • Krav 2*: Lægemiddel ifølge krav 1 med indhold af B
 • Krav 3*: Lægemiddel ifølge krav 1 eller 2 med indhold af C

Opfindelsen i krav 1* og 2* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 4 læst som krav 1+2+3+4). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* og 2* kan ikke udledes af den først foretagne patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af tidligere krav 4 har sagsbehandleren set efter dokumenter, der beskriver komponent D's indflydelse på virkningen af komponent B og C, og har benyttet et dokument, som beskriver komponent D med virkning mod hovedpine. Komponent D's eventuelle indflydelse på virkningen af andre midler med virkning mod hovedpine har ikke været søgt, da sagsbehandleren via sit kendskab til teknikområdet ved, at man i givet fald ikke heraf kan konkludere, at komponent D også vil have indflydelse på virkningen af komponent B og C.

Krav 1* og 2* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne. Det samme gælder for krav 3*, når det læses ifølge krav 1*. Læses krav 3* ifølge krav 2*, svarer krav 3* til tidligere krav 4 og opfylder derfor betingelserne.

Eksempel 9

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Ventilationsanlæg
 • Krav 2: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler
 • Krav 4: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-3, der omfatter en fugtighedsmåler
 • Krav 5: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-4, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 6: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-5, der omfatter en tørstofmåler
 • Krav 7: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-6, der omfatter en salmonellamåler

Ved behandlingen af kravsættet benytter sagsbehandleren et dokument, der beskriver et ventilationsanlæg som defineret i krav 1, og afviser derfor patenterbarheden af krav 1 pga. manglende nyhed. Ved behandlingen af krav 2-5 defineres fagmanden som en, der arbejder med ventilation i hønsehuse, og sagsbehandleren benytter materiale, der anfægter kravet om væsentligt adskillelse fra kendt teknik for indholdet af krav 2-4. Sagsbehandleren vurderer, at indholdet af krav 5 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4 + 5) og dermed indholdet af de tilknyttede krav 6-7 er patenterbart.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Ventilationsanlæg, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 2*: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler
 • Krav 4*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-3, der omfatter en fugtighedsmåler
 • Krav 5*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-4, der omfatter en tørstofmåler
 • Krav 6*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-5, der omfatter en salmonellamåler

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det, som ved den først foretagne patenterbarhedsvurdering er vurderet til at være patenterbart (tidligere krav 5 læst som krav 1+2+3+4+5). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den først tidligere patenterbarhedsvurdering. Ved behandlingen af oprindeligt krav 5 har sagsbehandleren søgt efter kendt teknik med relevans for vurderingen af væsentlig adskillelse inden for teknikområdet "ventilation i hønsehuse". En sådan nyhedsundersøgelse er ikke tilstrækkelig til at kunne vurdere patenterbarhed for krav 1* i det ændrede kravsæt, da teknikområdet for dette krav ikke er begrænset til ventilation i hønsehuse.

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Samme forhold vil gøre sig gældende, hvis ansøger kommer tilbage med et ændret krav 1*, der er udformet på basis af oprindelig krav 1 og 6 eller oprindelig krav 1 og 7, da den anerkendte patenterbarhed af oprindelig krav 6 og 7 er vurderet på baggrund af indholdet af oprindeligt krav 2-5.

Eksempel 10

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændige krav med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Ventilationsanlæg
 • Krav 2: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler

Ved den yderligere nyhedsundersøgelse, som udføres i forbindelse med den efterfølgende behandling, finder sagsbehandleren et ventilationsanlæg som defineret i krav 1 og afviser derfor patenterbarheden af krav 1 pga. manglende nyhed. Ved behandlingen af krav 2 og 3 defineres fagmanden som en, der arbejder med ventilation i hønsehuse. Ved den yderligere nyhedsundersøgelse finder sagsbehandleren materiale, der anfægter kravet om væsentlig adskillelse fra kendt teknik for indholdet af krav 2 og 3.

Ansøger svarer på vores første behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Ventilationsanlæg, der omfatter en ammoniakmåler
 • Krav 2*: Ventilationsanlæg ifølge krav 1, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse
 • Krav 3*: Ventilationsanlæg ifølge ethvert af kravene 1-2, der omfatter en temperaturmåler

Sagsbehandler gennemgår basisdokumentets beskrivelse og finder deri basis for det ændrede krav 1*.

Opfindelsen i krav 1* ligger dog udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 3 læst som krav 1+2+3). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da sagsbehandleren ikke har søgt efter en ammoniakmåler ved den foretagne yderligere nyhedsundersøgelse. 

Krav 1* i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelserne.

Det meddeler sagsbehandleren ansøger i et nyt behandlingsbrev.

Ansøger svarer på det nye behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1**: Ventilationsanlæg, der specifikt er udformet til anvendelse i hønsehuse og omfatter en temperaturmåler og en ammoniakmåler.

Opfindelsen i krav 1** ligger inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (tidligere krav 3).

Krav 1** i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelserne.

Sagsbehandleren supplerer den tidligere udførte nyhedsundersøgelse for at kunne vurdere patenterbarheden af krav 1**.

 

Opdateret: 15. oktober 2019

Link til den nuværende artikel

 

Uselvstændige krav

(Ophørt: 11. januar 2021)

Det følger af BEK § 14, stk. 2, 3. pkt., at et krav er uselvstændigt, hvis det angår en udførelsesform for en opfindelse, der er angivet i et andet patentkrav i ansøgningen og derfor omfatter samtlige kendetegn i dette patentkrav.

Uselvstændige krav anvendes for at angive fortrukne træk ved opfindelsen og har følgende funktioner:

 • En offensiv, der skal sikre patenthaveren beskyttelse for en videre udbygning af den opfinderiske ide, og
 • En defensiv som retrætemulighed, hvis det selvstændige krav skulle blive kendt ugyldigt ved en domstol (retrætekrav).

Et uselvstændigt krav indeholder alle træk fra det eller de tidligere krav (selvstændige eller uselvstændige) af samme kategori, som det henviser til, og angiver endvidere foretrukne træk ved den i det eller de tidligere krav angivne opfindelse. Et uselvstændigt krav skal indledes med en henvisning til det eller de tidligere krav, og derefter angive opfindelsens yderligere kendetegn/foretrukne træk. Udtrykket foretrukne træk bør tolkes som enhver mere specifik angivelse af opfindelsen end den, som anføres i det eller de tidligere krav.

Hvis et selvstændigt krav er opbygget med en indledning og en kendetegnende del, kan tilknyttede uselvstændige krav angive detaljer ved træk fra indledningen såvel som fra den kendetegnende del.

Et uselvstændigt krav kan henvise til et eller flere selvstændige krav, til et eller flere uselvstændige eller til både selvstændige og uselvstændige krav.

Da et uselvstændigt krav i sig selv ikke angiver alle de essentielle træk for den teknik, som det søger at beskytte, er formuleringer som f.eks. "kendetegnet ved" ikke nødvendige i disse krav, men dog tilladelige. Hvis formuleringen "kendetegnet ved" alligevel anvendes i et uselvstændige krav, skal eventuelle træk fra den kendte teknik tilstede i kravet angives før "kendetegnet ved", og eventuelle nye træk efter "kendetegnet ved".

Alle uselvstændige krav, som henviser til et enkelt tidligere krav, og krav, som henviser til flere tidligere krav, skal grupperes sammen i forlængelse af hinanden og på den mest hensigtsmæssige måde. Sammenstillingen af krav skal derfor foregå, så sammenhængen mellem krav uden besvær kan ses og deres betydning i sammenhæng let kan forstås.

Uselvstændige krav må ikke gøre kravsættet uklart og uoverskueligt. Endvidere må deres indhold være korrekt.

Henvisninger til tidligere krav (selvstændige eller uselvstændige) skal være korrekte og holdbar. Henvisninger fortolkes som angivet i nedenstående eksempler. Eksemplerne dækker også engelsksprogede grundansøgninger.

I følgende tilfælde indlæses det tekniske indhold af samtlige foranstående krav 1, 2, 3, og 4 i det uselvstæn­dige krav:

 • "Krav X ifølge krav 1-4" (engelsk: 'Claim X according to claims 1-4')
 • "Krav X ifølge krav 1, 2, 3 og 4." (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3, and 4.')

I følgende tilfælde indlæses det tekniske indhold af enten krav 1, 2, 3 eller 4 i det uselvstændige krav:

 • "Krav X ifølge ethvert af de foregående krav." (engelsk: 'Claim X according to any preceding claim'.)
 • "Krav X ifølge ethvert af kravene 1-4". (engelsk 'Claim X according to any(one) of claims 1-4').
 • "Krav X ifølge krav 1, 2, 3 eller 4". (engelsk: Claim X according to claim 1, 2, 3, or 4').

"Omnibus krav" som f.eks. krav af typen "Apparat ifølge krav 1 og som beskrevet i beskrivelsen" er ubestemte og uklare og tillades ikke.

 

Opdateret: 5. februar 2013

Link til den nuværende artikelOpdateret: 16. marts 2021