Alfabetisk oversigt over artikler

Gå til: "  A  B  C  D  E  É  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Æ 

"
"Ex post facto"-analyse; overraskende teknisk fordel
"Omfattende" i modsætning til "bestående af"

A
Adgang til deponeret materiale kun for særlige sagkyndige
Administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat
Administrativ omprøvning af et certifikat
Administrativ omprøvning af nationale og europæiske patenter
Afdelte ansøgninger
Afdelte og udskilte ansøgninger
Affattelse af sekvenslisten
Afgørelse
Afgørelse
Afhjælpning af formelle mangler - patent
Afhjælpning af formelle mangler-SPC
Afhjælpning af mangler–forlængelse
Afkrydsning i ansøgningsskemaet
Afslag - patent
Afslag på ansøgning om certifikat
Afslag på ansøgning om forlængelse af certifikat
Afslutning af nyhedsundersøgelsen
Aktindsigt - patent
Aktindsigt - SPC
Aktindsigt før en patentansøgnings offentliggørelse
Aktindsigtens udstrækning
Almindeligt tilgængelig skriftlig beskrivelse
Alternativer i et krav
Analogifremgangsmåder til fremstilling af kemiske forbindelser
Angivelse af det ansøgte produkt
Angivelse af vacciner
Angivelse i modhold der muliggør udøvelse af opfindelsen
Anmodning om fortrolighed
Ansøgeren - patent
Ansøgeren - SPC
Ansøgningen er i orden allerede ved 1. behandling
Ansøgningens indhold - SPC
Ansøgningens indhold - SPC forlængelse
Ansøgninger der giver ret til prioritet
Ansøgningsgebyr - patent
Ansøgningsgebyr - SPC
Ansøgningsgebyr - SPC forlængelse
Anvendelseskrav
Argumenter og dokumentation indleveret af ansøgeren
Artikler emneindelt
Artikler i tidsskrift / seriepublikation

B
Baggrundsteknikken
Basisdokumenterne
Begæring begrundet i LMF/PMF art. 15, a og/eller b
Begæring begrundet i LMF/PMF artikel 13
Begæring begrundet i LMF/PMF artikel 15, litra c
Begæring om omprøvning fra andre end patenthaver
Begæring om omprøvning fra patenthaver
Begæring om prioritet
Begæringens indhold - SPC
Begæringens indhold - SPC forlængelse
Behandling af ansøgning - forlængelse
Behandling af ansøgning om certifikat
Behandling af ansøgning ved indlevering - forlængelse
Behandling af ansøgning ved indlevering - SPC
Behandling af ansøgningen ved indlevering - patent
Behandling af begæringen om omprøvning fra patenthaver
Behandling af indsigelser mod patenter, der er meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen
Behandling af opfinderisk enhed
Behandling af patentansøgninger
Behandling, diagnosticering af mennesker / dyr
Berostillelse af en ansøgning om certifikat
Berostillelse af en ansøgning om certifikat forlængelse
Berostillelse af en patentansøgning
Beskrivelse
Beskrivelsen af tegningen og figurfortegnelse
Beskyttelse ved grundpatent
Beskyttelse ved grundpatent, særligt for kombinationsprodukter
Betaling af et for lille årsgebyr - patent
Betaling af et for lille årsgebyr - SPC
Betaling af gebyrer
Betaling af publiceringsgebyret
Betingelser for certifikatudstedelse
Betingelser for patenterbarhed
Betingelser for udstedelse af SPC forlængelse
Betydelige undersøgelser afsluttet efter ikrafttrædelsen af PLMF
Bibliografiske oplysninger
Biologisk materiale isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde
Bioteknologiske opfindelser, som er patenterbare
Bioteknologiske opfindelser, som ikke er patenterbare
Bortfald
Bortfald pga manglende tilladelse til markedsføring af produktet
Brede krav
Brev om berigtigelse af bilag
Brev om godkendelse
Bøger / publikationer udgivet enkeltvis

C
Certifikater med nul eller negativ løbetid
Certifikatets gyldighedsperiode
Citerede dokumenter i ansøgningen

D
Danske patenter
Definition af en enhed vha. en anden enhed
Definition af grundpatent
Definition af produkt
Den nærmeste teknik og dens effekt på nyhedsundersøgelsen
Deponering af biologisk materiale
Deponering af biologisk materiale er ikke nødvendig
Deponeringsmyndighed
Deponeringsoplysninger
Det anvendte papir
Disclaimer af materiale som er beskrevet i den indleverede ansøgning
Disclaimere
Disclaimere som ikke er omtalt i den oprindelige ansøgning
Dobbeltpatentering
Dokumentationsmateriale
Dokumentationsmateriale
Dokumenter fundet efter afslutning af nyhedsundersøgelsen
Dokumenter offentliggjort efter indleveringsdagen
Dokumenter på et umiddelbart ikke forståeligt sprog
Dokumenter, der kun er relevante for ikke behandlede opfindelser

E
Egennavne, varemærker og varebetegnelser i beskrivelsen
Eksempler på bestemmelse af prioritetsdatoer
Eksempler på ikke-nærliggende og følgelig opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder
Eksempler på ikke-nærliggende opfindelser der involverer anvendelsen af kendte systemer
Eksempler på nærliggende og følgelig ikke-opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder
Eksempler på nærliggende opfindelser der involverer anvendelsen af kendte systemer
Elektronisk søgemateriale
Emner udelukket fra nyhedsundersøgelsen
En opfindelses oprindelse
Enhedspatent
Erklæring om ændringer i beskrivelse og krav
Erklæring om ændringer i beskrivelsen jf. BEK par. 29, stk. 2
Erklæring om ændringer i forbindelse med godkendelse til patentmeddelelse
Erklæring om ændringer i kravene jf. BEK par. 28, stk. 1
Erklæring, godkendt pædiatrisk undersøgelsesplan
Essentielle træk
Etårig forlængelse
Europæiske patenter

É
Ét certifikat / produkt

F
Fagmand
Fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten
Flere ansøgninger - samme produkt – samme ansøger
Flere ansøgninger -samme produkt- forskellige ansøgere
Flere certifikater per grundpatent
Flere prioriteter
Flere selvstændige krav indenfor samme kategori
For tidlig eller for sen indbetaling af årsgebyr - patent
For tidlig eller sen indbetaling af årsbegyr - SPC
Foregribelse af ændringer i krav
Forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode
Formalitetsbehandling - administrativ omprøvning SPC
Formalitetsbehandling - administrativ omprøvning SPC forlængelse
Formalitetsbehandling - patent
Formalitetsbehandling af ansøgning -SPC
Formatkrav
Formelle betingelser for genoprettelse
Formelle mangler i den tekniske behandling
Fornyelse - patent
Fornyelse - SPC
Fornøden omhu
Forskellige kravkategorier
Fortolkning af krav
Forudsigelige ulemper; ikke-funktionelle modifikationer; vilkårlige valg
Fotografier
Fremgangsmåder til diagnosticering
Fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr
Fremgangsmåder til kirurgisk behandling
Fremgangsmåder til terapeutisk behandling
Fremlæggelse af information
Fremskyndelse af sagsbehandlingen - patent
Fremskyndelse af sagsbehandlingen - SPC
Fremskyndelse af sagsbehandlingen - SPC forlængelse
Frister - patent
Frister - SPC
Fristforlængelse
Fuldmagt
Fuldmagt for afdelte og udskilte ansøgninger
Fuldmægtig
Funktionel definition af en patologisk tilstand
Funktionelle træk
Fysiske enheder
Første ansøgning
Første markedsføringstilladelse for lægemidlet i Danmark
Første markedsføringstilladelse for plantebeskyttelsesmidlet i Danmark
Første markedsføringstilladelse i Fællesskabet

G
Gebyr for afdelte og udskilte ansøgninger
Gebyrer - patent
Gebyrer - SPC
Generiske angivelser og specifikke eksempler
Genoprettelse
Genoprettelse - SPC
Godkendelse til patentmeddelelse
Grundpatent
Guidelines for patenter
Gyldighedsperiode for forlængelse af certifikat med nul eller negativ løbetid
Gyldighedsperioden for en forlængelse af et certifikat

H
Hemmelige patenter
Henlæggelse og genoptagelse - patent
Henlæggelse og genoptagelse - SPC
Henlæggelse og genoptagelse - SPC forlængelse
Henvisning til tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag
Henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne
Henvisninger til en publikation i beskrivelsen
Henvisningsbetegnelser og anvendelse af parentes
Hvad er en opfindelse
Hvad er et certifikat
Hvad er et patent
Hvem kan indlevere en afdelt eller udskilt ansøgning
Hvilke ansøgere kan begære prioritet
Hvornår et produkt anses for at være nyt
Hvornår et produkt i en vaccine anses for at være nyt
Høringsprocedure - begæring begrundet i LMF/PMF art. 15, a og/eller b
Høringsprocedure for administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat
Høringsprocedure for begæring begrundet i LMF/PMF artikel 13
Høringsprocedure i indsigelser
Høringsprocedure ved begæring om administrativ omprøvning

I
Identifikation af ikke-patenterbare krav
Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer
Ikke-patentlitteratur
Ikke-skadelige offentliggørelser
Indehaver ændrer navn eller adresse
Indhold af den afdelte ansøgning
Indhold af den udskilte ansøgning
Indhold der ikke accepteres
Indholdet af offentliggørelsen
Indikatorer for væsentlig adskillelse
Indlevering af ansøgning om certifikat
Indlevering af ansøgning om forlængelse af certifikat
Indlevering af en patentansøgning med reference til en tidligere indleveret ansøgning
Indlevering af nationale patentansøgninger
Indlevering af online-ansøgning eller via mail
Indlevering af sekvenslisten i papirform eller elektronisk
Indlevering via mail
Indlevering via telefax
Indleveringsdag
Indleveringsdag eller prioritetsdato som gældende dato
Indsigelsessagens afgørelse
Industriel udnyttelse
Industrielle udnyttelse og dens angivelse i beskrivelsen
Indvending om ret til certifikatet
Indvending om retten til opfindelsen
Indvending vedrørende andre spørgsmål
Indvendinger - patent
Indvendinger - SPC
Indvendinger - SPC forlængelse
Indvendinger vedr. andre spørgsmål
Ingen meningsfuld nyhedsundersøgelse mulig
Ingen offentliggørelse af ansøgningen
Internationale ansøgninger (PCT)

K
Kan/vil-problematikken
Kategorier af dokumenterne
Kemisk forbindelse eller sammensætning til brug i fremgangsmåde til behandling eller diagnosticering
Kemiske og matematiske formler
Kendt teknik
Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder
Kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk instrument eller apparat til brug i sådan fremgangsmåde
Klarhed af krav rettet mod bioteknologiske opfindelser
Klassifikation
Kombination af elementer i et krav
Kombination af modhold
Kombination kontra sidestilling eller samling
Kombinationsprodukter
Kommunikation
Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2./3. pkt.
Konverterede europæiske patentansøgninger
Kopi af ansøgning
Kortfattethed af krav
Krav
Krav med indledende og kendetegnende del er uhensigtsmæssig
Krav med indledende og kendetegnende del skal undgås
Krav og konfliktende ansøgninger iht. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt.
Krav om at ansøgerens identitet kan fastlægges, eller at ansøgeren kan kontaktes
Krav om at det indleverede materiale indeholder en beskrivelse
Krav rettet mod computerimplementerede opfindelser
Krav til en begæring om omprøvning
Krav til en begæring om omprøvning fra patenthaver
Krav til en indsigelse
Krav vedrørende apparat eller produkt til et bestemt formål "Apparat til ...", "Fremgangsmåde til ...",
Kravenes klarhed
Kravenes omfang
Kravenes opbygning med indledende og kendetegnende del
Kravkategorier
Kunstneriske frembringelser
Kvittering ved elektronisk indlevering via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside
Kvittering ved indlevering i papirform
Kvittering ved indlevering via e-post

L
Layout af sider med tegninger
Licensaftaler
Lægemidler til sjældne sygdomme
Længe næret ønske (long-felt need); forretningsmæssig succes

M
Manglende dele baseret på prioritet
Manglende underbygning kontra utilstrækkelig angivelse af opfindelsen
Mangler ved tildeling af indleveringsdag
Matematiske metoder
Meddelelse før 18 måneders dagen
Mellemliggende dokumenter
Mellemprodukter
Mikrobiologiske fremgangsmåder
Mundtlig forhandling i forbindelse med indsigelse og administrativ omprøvning
Mundtlig fremlæggelse og offentlig brug
Mundtlig protest mod et meddelt patent

N
Nukleotid- og aminosyresekvenser
Nummerering af figurerne
Ny deponering af biologisk materiale
Nyhed
Nyhedsundersøgelse
Nyhedsundersøgelse af international type
Nyhedsundersøgelse af prioritetsansøgninger
Nyhedsundersøgelse efter en PCT nyhedsundersøgelse
Nyhedsundersøgelse i analoge teknikområder
Nyhedsundersøgelsen af selvstændige og uselvstændige krav
Nyhedsundersøgelsens omfang
Nyhedsundersøgelsesrapport
Nyhedsundersøgelsestype
Nærmeste kendte teknik

O
Objektive tekniske problem
Offentliggørelse af afdelte og udskilte ansøgninger
Offentliggørelse af ansøgning
Offentliggørelse af ansøgning og sagsakter - forlængelse
Offentliggørelse af ansøgning og sagsakter - SPC
Offentliggørelse i Patenttidende
Omprøvningssagen sættes i bero på retssag
Opdagelser
Opfindelser der strider mod offentlig orden eller sædelighed
Opfindelser indenfor computerområdet
Opfinderen
Opfinderisk enhed
Opfinderisk enhed mellem alternativer f.eks. Markush formel
Opfinderisk enhed mellem individuelle træk i et krav
Opfinderisk enhed mellem mellem- og slutprodukter
Opfinderisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige kategorier
Opfinderisk enhed mellem selvstændige krav i samme kategori
Opfinderisk enhed mellem uselvstændige krav
Opgivelse af krav
Oplysning til identifikation af produktet
Opretholdelse af patentet i ændret form under administrativ omprøvning
Opretholdelse af patentet i ændret form, jf. BEK § 53
Orienterende teknisk undersøgelse
Overdragelser
Overensstemmelse mellem beskrivelse og krav
Overførelse af retten til en ansøgning eller et patent
Overvindelse af tekniske fordomme

P
Pantsætning og udlæg
Parametre
Patentdokumenter i samme patentfamilie
Patenterbarhedsvurdering
Patenthavers konkurs
Patentpublikationer
Planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller erhvervsvirksomhed
Planter eller dyr hvis opfindelsens tekniske udøvelse ikke er begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace
Plantesorter og dyreracer
Potentielt konfliktende europæiske ansøgninger
Potentielt konfliktende internationale ansøgninger
Prioritet
Prioritet for den afdelte og udskilte ansøgning
Prioritetsdokument
Prioritetsåret
Problem and Solution Approach (PSA)
Procedure for aktindsigt
Produkt
Produkt defineret ved fremstillingsmåde ("product-by-process")
Programmer til computere
Præcisering af en Markush formel i patentkrav
PVSonline

R
Rapportens indhold
Realitetsbehandling - begæring begrundet i LMF/PMF art. 15, a og/eller b
Realitetsbehandling for administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat
Realitetsbehandling for begæring begrundet i LMF/PMF artikel 13
Realitetsbehandling hvor grundpatentet er opretholdt i uændret form
Realitetsbehandling hvor grundpatentet er opretholdt i ændret form
Realitetsbehandling hvor grundpatentet er ugyldiggjort
Referencelisten
Relative termer
Relevant dato for et tidligere dokument
Reproducerbarhed
Resultat som ønskes opnået (opgavemæssige krav)
Rettelse af fejl i ansøgningsdokument - SPC forlængelse
Rettelse af fejl i ansøgningsdokumenter - patent
Rettelse af fejl i ansøgningsdokumenter - SPC
Rettelser af tegninger

S
Safety net bestemmelse
Sagsbehandling af ansøgning - forlængelse
Sagsbehandlingssprog - patent
Sagsbehandlingssprog - SPC
Samme opfindelse
Sammendrag
Sammendrag eller referat
Sammenhæng mellem dokumenter og krav
Sekundære kravsæt
Selvstændige krav
Selvstændige krav der henviser til et andet krav og patenterbarhed
Senere indlevering af dele af beskrivelsen, herunder tegninger
Specielt om hidtil ukendte kemiske forbindelser
Specielt om udskilte og afdelte ansøgninger
Sprog - patent
Sprog - SPC
Sproget i de omtalte dokumenter
Supplerende beskyttelsescertifikater
Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler
Supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler
Supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24 måneder
Symboler
Systematisk tilgængelig ikke-patentlitteratur
Systematisk tilgængelige patentdokumenter
Særlige tekniske træk metode
Særligt om modeller og store tegninger
Søgemateriale
Søgestrategi
Sådan indleveres en ansøgning om certifikat

T
Tabeller
Tal, bogstaver og henvisningsbetegnelser i tegningerne
Tegninger
Tegninger og fotografier som modhold
Teknisk behandling af ansøgning - SPC
Teknisk problem og dets løsning
Teknisk sagsbehandling
Teknologisk baggrund
Tekst på tegninger
Termer såsom "cirka" og "omtrent"
Terminologi
Tidsfrist for indlevering af ansøgning - SPC forlængelse
Tidsfrist for indlevering af ansøgning om certifikat
Tidsfrist for indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning
Tidspunkt for nyhedsundersøgelsen
Tilbagebetaling af gebyrer
Tilbagetagelse af de senere indleverede dele
Tilføjelse af et interval til patentkrav
Tilføjelse af nye virkninger og eksempler
Tilføjelse af tekniske træk fra tegninger eller fotografier til patentkrav
Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter til patentkrav
Tilkendegivelse af at det indleverede materiale er en ansøgning
Tilladelige ændringer i henhold til PL § 13
Tillægsgebyr for krav ud over ti
Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen
Tilstrækkelig oplysning om det biologiske materiale
Titel
Typer af dokumenter relevant som kendt teknik

U
Udfærdigelse af tegninger
Udskilte ansøgninger
Udstedelse af certifikat
Udstedelse af forlængelse af certifikat
Udstedt markedsføringstilladelser i alle medlemsstater
Udsættelse af patentmeddelelse
Udtrykket "i"
Udvalgsopfindelser og nyhed
Udvalgsopfindelser og væsentlig adskillelse
Ugyldighed
Underbygning af krav i beskrivelsen
Underforståede angivelser og parametre
Underforståede træk eller velkendte ækvivalente
Underskrivelse af dokumenter
Undersøgelse af gyldigheden af en prioritetsrettighed
Undtagelser for patenterbarhed
Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse
Uselvstændige krav
Uselvstændige krav og patenterbarhed
Uventet teknisk effekt; bonuseffekt

V
Validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark
Varemærker
Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten
Videnskabelige teorier
Videreførte internationale patentansøgninger
Vildledende udsagn
Viskositetsangivelser for polymer
Væsentlig adskillelse

Y
Yderligere nyhedsundersøgelse

Æ
Ændrede krav
Ændringer - patent
Ændringer i guidelines
Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering
Ændringer i kravsættet efter nyhedsundersøgelsen
Ændringer i registret - patent
Ændringer i registret - SPC
Ændringer vedrørende fuldmægtig
Ændringer, fjernelse eller tilføjelse af tekst