Opfinderen

Der skal altid angives mindst én fysisk person som opfinder.

Opfinderens navn, samt den by og det land hvor opfinderen har bopæl skal angives i ansøgningen. Hvis der er mere end én opfinder, skal disse oplysninger angives for alle opfinderne.

Det følger af PL § 8, stk. 4, at, søges patent af en anden end opfinderen, skal det fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen, og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen. I henhold til BEK § 3, stk. 2, nr. 8 skal ansøger i en sådan situation erklære hvordan han har opnået retten til opfindelsen og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen.

På Patent- og Varemærkestyrelsens ansøgningsskema findes der en rubrik, der kan afkrydses i sådanne tilfælde. Vi kan efterfølgende kræve, at der indsendes et overdragelsesdokument som dokumentation for ansøgers ret til opfindelsen. Dette kan være relevant i de tilfælde, hvor vi modtager en henvendelse fra den angivne opfinder, om at denne ikke har overdraget retten til opfindelsen til ansøger.

Såfremt ansøger ikke kan dokumentere retten til opfindelsen, vil ansøgningen blive henlagt eller afslået, medmindre opfinder har begæret ansøgningen overført, jf. PL § 18, se indvending om retten til opfindelsen.

Dokumentation for overdragelse kan også foreligge allerede ved indleveringen af ansøgningen ved et skriftligt dokument, der er dateret og underskrevet af opfinderen. Dokumentet skal indeholde navnene og adresserne på aftaleparterne og identificere den overdragne ret, for eksempel ved ansøgningsnummer, titel eller lignende.

Vi verificerer ikke rigtigheden af de givne oplysninger i forbindelse med overdragelsen af opfindelsen. Betingede overdragelser accepteres ikke.

En opfinder, der er angivet i ansøgningsdokumentet, kan kun slettes og eventuelt ændres til en anden, hvis der foreligger et samtykke fra den oprindeligt angivne opfinder. Hvis der skal tilføjes en opfinder på ansøgningen, er det ikke nødvendigt med et samtykke fra den oprindeligt angivne opfinder. Hvis anmodning om sletning/ændring/tilføjelse af opfinder kommer fra en anden end ansøger eller dennes fuldmægtig, skal der desuden vedlægges et samtykke fra ansøger.

Når opfinder ændres eller tilføjes, skal det samtidig fremgå af anmodningen, at den pågældende opfinder har overdraget retten til opfindelsen til ansøgeren, og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen. Dette kan også ske ved et skriftligt dokument underskrevet af opfinderen.Opdateret: 3. januar 2022