Eksempler på nærliggende og følgelig ikke-opfinderisk udvælgelse blandt et antal kendte muligheder

I det følgende oplistes eksempler på nærliggende og følgelig ikke-opfinderisk udvælgelse blandt en række kendte muligheder: 

(i) opfindelsen består udelukkende i at vælge mellem en række af lige sandsynlige alternativer;

Eksempel: Opfindelsen vedrører en kendt kemisk proces, i hvilken det er kendt at tilføre varme elektrisk til reaktionsblandingen. Der er et antal velkendte alternative måder til at tilføre varme, og opfindelsen ligger udelukkende i valget af et alternativ.

(ii) opfindelsen ligger i valget af bestemte dimensioner, temperaturområder eller andre parametre fra en begrænset række af muligheder, og det er oplagt, at disse parametre kunne nås ved at prøve sig frem eller ved anvendelsen af almindelige design metoder;

Eksempel: Opfindelsen vedrører en fremgangsmåde til udførelse af en kendt reaktion og er kendetegnet ved en inert gasarts nærmere angivne gen­nemstrømningshastighed. De foreskrevne hastigheder er blot de hastigheder, som fagmanden uundgåeligt vil nå frem til.

(iii) opfindelsen kan nås blot ved en simpel ekstrapolation direkte fra den kend­te teknik;

Eksempel: Opfindelsen er kendetegnet ved anvendelsen af et nærmere angivet minimum indhold af en kemisk forbindelse X i et præparat Y for at forbedre dets varmebestandighed, og dette kendetegnende træk kan udledes blot ved ek­stra­polation på en lineær graf, der kan udledes fra den kendte teknik ved at relatere varme­bestandighed til indholdet af den kemiske forbindelse X.

(iv) opfindelsen består udelukkende i at udvælge bestemte kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf (herunder legeringer) fra et bredt felt.

Eksempel: Den kendte teknik omfatter angivelsen af en kemisk forbindelse kendetegnet ved en nærmere angivet struktur indeholdende en gruppe substituenter betegnet "R". Denne substituent "R" er defineret således, at den omfatter hele rækker af bredt definerede grupper såsom alle alkyl- eller arylradikaler enten ikke-substitueret eller substitueret med halogen og/eller hydroxy, selvom der af praktiske grunde kun er givet meget få specifikke eksempler. Opfindelsen består i udvælgelsen af en bestemt substituent eller en bestemt gruppe af substituenter blandt dem, der henvises til som substituenterne "R" (hvor den udvalgte substituent eller gruppe af substituenter ikke nærmere er angivet i modholdet, da spørgsmålet så ville være spørgsmålet om manglende nyhed snarere end spørgsmålet om, hvorvidt det er nærliggende). De kemiske forbindelser eller sammensætninger, der er resultatet:

(a) er hverken beskrevet som besiddende eller har vist at besidde fordelagtige egenskaber, som eksemplerne fra den kendte teknik ikke besidder; eller

(b) er beskrevet som besiddende fordelagtige egenskaber sammenlignet med de kemiske forbindelser eller sammensætninger, der specifikt er henvist til i den kendte teknik, men disse egenskaber er egenskaber, som fagmanden ville forvente, at sådanne kemiske forbindelser eller sammensætninger besidder, så det er sandsynligt, at fagmanden vil blive ledt til at gøre denne udvælgelse.Opdateret: 30. april 2012