Licensaftaler

Man taler om licens, når indehaveren af et patent giver en anden tilladelse til at udnytte opfindelsen.

En licens kan være eksklusiv (en benyttelsesadgang med krav på, at der ikke gives tilsvarende licenser til andre) eller simpel (en benyttelsesadgang uden krav på, at der ikke gives tilsvarende licenser til andre). Ved eksklusive aftaler præciseres det, om aftalen udelukker indehaver fra selv at benytte opfindelsen. Ved simple licenser må indehaveren normalt fortsat selv benytte opfindelsen.

Det følger af PL § 44, at såfremt der er givet licens på et patent, noterer Patent- og Varemærkestyrelsen dette i registret på begæring. Det noteres tillige efter begæring, om patenthaveren ret til at give yderligere licens er begrænset. Såvel licensgiver som licenstager kan anmode om, at licensen bliver noteret. Vi påser ikke indholdet af licensen, ligesom notering i registret ikke er en gyldighedsbetingelse for licensen.

Hvis vi skal notere en licens, kræves der som dokumentation som udgangspunkt en ekstrakt af licensaftalen underskrevet af indehaver, men dokumentationen kan også blot bestå i en erklæring underskrevet af både licensgiver og licenstager, der nærmere fastslår hvilken licens der er givet, herunder indeholder information om licensens genstand (patentets registreringsnummer), licensens omfang, og oplysninger om parterne, herunder deres navne og adresser, samt navne og adresser på evt. fuldmægtige for parterne.

En kopi eller elektronisk gengivelse af ekstrakten eller erklæringen er tilstrækkelig, så længe der ikke er lavet tilføjelser eller ændringer i dokumentationen.

Ifølge PL § 44, stk. 2 skal en licens slettes fra registret, hvis det godtgøres, at en registreret licens er ophørt.

Såfremt der anlægges sag om et patents ugyldighed, om overførelse af et patent m.v. eller hvis et patent begæres administrativt omprøvet, skal der gives meddelelse herom til de i patentregistret noterede licenshavere, jf. PL § 63, stk. 1.

Bestemmelser om tvangslicens findes i PL §§ 45-50.Opdateret: 31. januar 2013