Pantsætning og udlæg

Retten til et patent kan pantsættes efter reglerne om underpant i løsøre. Der kan også foretages udlæg i et patent.

Indehaver, panthaver eller udlægsrekvirenten kan bede om at få dette noteret i registret. Notering i registret er ikke en gyldighedsbetingelse.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen skal notere pant, kræves der som dokumentation en dateret pantsætningserklæring eller en ekstrakt af pantsætningserklæringen underskrevet af patenthaver. Navnene på indehaver og panthaver skal fremgå af dokumentet. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilket patent pantsætningen vedrører.

En kopi af pantsætningsaftalen eller af ekstrakten er tilstrækkelig, så længe der ikke er lavet tilføjelser eller ændringer i aftalen.

Hvis vi skal notere udlæg, kræves som dokumentation en kopi af udskrift fra fogedretsbogen om det foretagne udlæg.

Når pantsætningen ophører, eller udlægget ikke længere består, skal vi have besked herom, så vi kan slette noteringen.Opdateret: 30. april 2012