Hemmelige patenter

Patent- og Varemærkestyrelsen kan i medfør af PL § 70 meddele hemmeligt patent på opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel.

Hvad der forstås ved krigsmateriel er nærmere beskrevet i Anordning nr. 21 af 30. januar 1960, og vedrører genstande, som udelukkende eller væsentlig er bestemt til krigsbrug, samt dele og tilbehør til sådanne genstande.

Definitionen af krigsmateriel er bred og omhandler foruden egentlige kampmidler fx også materiel til værn og bekæmpelse af kampmidler.

Ansøgninger fra en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed, der vedrører opfindelser på krigsmateriel, skal altid indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen som første indleveringssted, jf. Lov om hemmelige patenter § 2a.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en ansøgning, som vurderes at kunne vedrøre krigsmateriel, følger det af Lov om hemmelige patenter § 2, at Forsvarsministeren af hensyn til rigets forsvar efter høring kan bestemme, at ansøgningen skal behandles som en hemmelig ansøgning.

Såfremt Forsvarsministeren bestemmer, at opfindelsen er omfattet af Lov om hemmelige patenter § 1 (vedrører krigsmateriel) og § 2 (skal behandles hemmeligt af hensyn til rigets forsvar), behandler Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen som en hemmelig ansøgning, og kan meddele patentet som hemmeligt.

Hvis en patentansøgning er omfattet af Lov om hemmelige patenters §§ 1 og 2 har dette bl.a. den betydning, at ansøgningen og de tilhørende akter i udgangspunktet ikke vil være omfattet af PL § 22 krav om offentliggørelse.

Ansøgninger om patent, der skal meddeles hemmeligt, behandles efter forskrifterne i PL, idet bestemmelserne i §§ 19-23 dog ikke finder anvendelse. De nærmere bestemmelser vedrørende hemmelige patentansøgninger og meddelelse af hemmeligt patent fremgår af:

  • Lov om hemmelige patenter (Lovbekendtgørelse nr 107 af 24/01/2012 )
  • Bekendtgørelse om hemmelige patenter (BEK nr. 22 af 30/1-1960)
  • Bekendtgørelse om meddelelse af hemmeligt patent til personer m.v., der ikke er hjemmehørende i Danmark (BEK nr. 23 af 30/1-1960)

Patentrådgivere der er beskæftiget med hemmelige ansøgninger er underlagt Sikkerhedscirkulæret (CIS nr. 10338 af 17/12-2014) vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer m.v., rådgivere skal herunder være sikkerhedsgodkendt til behandling af sådan sikkerhedsbeskyttet information.Opdateret: 14. november 2022