Henlæggelse og genoptagelse - patent

Både formalitetsbehandlingen og den tekniske sagsbehandling skal sikre, at ansøgningen opfylder kravene i patentloven og patentbekendtgørelsen, førend der kan meddeles patent.

Det følger af PL § 15, stk. 1, at hvis Patent- og Varemærkestyrelsen under sagsbehandlingen finder, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, underrettes ansøger herom, og opfordres til inden for en fastsat frist at udtale sig eller at berigtige ansøgningen. Det vil fremgå af brevet, at hvis ansøger ikke udtaler sig eller berigtiger ansøgningen inden for fristen, vil ansøgningen blive henlagt - det vil sige, at behandlingen af ansøgningen stoppes. 

Det følger af PL § 15, stk. 3, at ansøger har mulighed for at få genoptaget sagsbehandlingen, hvis han inden 4 måneder efter udløbet af den fastsatte frist, kommer med sin udtalelse eller berigtiger ansøgningen samt betaler det fastsatte genoptagelsesgebyr. Fristen på 4 måneder kan ikke forlænges.

Ved udløbet af fristen for udtalelse eller berigtigelse af ansøgningen efter PL § 15, stk. 1, sender vi et brev om henlæggelsen samt muligheden for genoptagelse.

Såfremt ansøger er uenig i vores henlæggelse, idet ansøger eksempelvis mener at have berigtiget ansøgningen inden for fristen, har denne udover muligheden for genoptagelse, mulighed for at anke vores afgørelse om henlæggelse, jf. PL § 24, inden for en frist på 2 måneder fra vores underretning om henlæggelsen, jf. PL § 25.

Efter at fristen for genoptagelse er udløbet, anses ansøgningen for at være endelig henlagt - det vil sige, at det er ikke længere muligt at få behandlingen af ansøgningen genoptaget. Hvis betingelserne i PL § 72 er opfyldt, kan ansøger bede om at få ansøgningen genoprettet. Så længe der er mulighed for genoptagelse, kan ansøger ikke anmode om genoprettelse.

Hvis ansøger undlader at berigtige ansøgningen/komme med en udtalelse og kun betaler genoptagelsesgebyret eller omvendt, vil vi afslå hans begæring om genoptagelse. Denne afgørelse kan ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærke, jf. PL § 24, stk. 2 .Opdateret: 2. maj 2012