Afslag - patent

Hvis sagsbehandleren efter ansøgers besvarelse af Patent- og Varemærkestyrelsens indvendinger, stadig finder noget til hinder for, at ansøgningen kan imødekommes, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen principielt afslås, medmindre sagsbehandleren på ny finder anledning til i et brev at opfordre ansøgeren til at ændre, berigtige eller udtale sig om ansøgningen, jf. PL § 16, jf. § 15.

Til belysning af i hvilke situationer vi typisk vil fortsætte sagsbehandlingen kan eksempelvis anføres:

  •  Kravene er for omfattende 

Hvis kravene ikke er tilstrækkelig begrænsede og/eller præciserede, men sagsbehandleren vurderer, at det er sandsynligt, at en ny henvendelse til ansøger kan føre til et tilfredsstillende kravsæt.

I givet fald, skal der sendes et brev til ansøgeren med angivelse af de hindringer, som skal afhjælpes for at ansøgningen kan viderebehandles.

Hvis patentkravene er helt eller delvis omarbejdede, skal særligt BEK § 28 iagttages.

  • Beskrivelse og/eller krav lider af væsentlige mangler

Er ansøgningen stadig mangelfuld efter besvarelse af indvendingerne, vurderer sagsbehandleren, om det er sandsynligt, at et nyt brev eller en telefonisk henvendelse vil kunne medføre at ansøgningen, der i øvrigt forudsættes at indeholde en patenterbar opfindelse, kan bringes i orden.

Vurderer sagsbehandleren, at der skal gives afslag, er det vigtigt af hensyn til såvel ansøger som ankeinstans, at afslagsbegrundelsen er udformet, så den klart giver udtryk for de forhold, der ligger til grund for afslaget.

Inden der sendes afslag til ansøger, skal alle formelle mangler dog være afhjulpet.

Ansøgeren skal naturligvis også have haft lejlighed til at udtale sig om alt forelagt materiale og alle væsentlige betragtninger, der ligger til grund for afslaget. Det er dog ikke nødvendigt, at alt sådant materiale har været omtalt i den seneste skrivelse.

Ansøgers ret til at udtale sig om forelagt patenthindrende materiale, anses for tilgodeset, selv om sådant materiale alene har været præsenteret af en indsiger, eller ved en mundtlig forhandling, afholdt forud for en ansøgers besvarelse.Opdateret: 31. januar 2013