Beskyttelse ved grundpatent, særligt for kombinationsprodukter

For at et produkt, der består af en sammensætning af to eller flere aktive ingredienser, et såkaldt kombinationsprodukt, kan anses for at være beskyttet af et grundpatent i forordningens forstand, skal kombinationen af de aktive ingredienser fremgå af ordlyden af grundpatentets krav, jf. EU-Domstolens dom af 24. november 2011 i sag C-322/10 (Medeva).

F.eks. anses et kombinationsprodukt bestående af de to aktive ingredienser A og B for at være beskyttet af et grundpatent, når kombinationen A og B fremgår af ordlyden i kravene.

Produktet anses som udgangspunkt for at fremgå af ordlyden af kravene, når produktet er beskrevet ved et kemisk navn eller en strukturformel, dvs. specifikt nævnt, eller er omfattet af en Markush formel.

Et produkt kan i visse tilfælde også anses for at fremgå af ordlyden af kravene i grundpatentet, hvis produktet er angivet ved en funktionel betegnelse.

Hvis grundpatentet ved en administrativ omprøvning ville kunne begrænses således, at kombinationen af de aktive ingredienser fremgår af ordlyden af grundpatentets krav, anser vi ligeledes kombinationsproduktet for beskyttet af det pågældende grundpatent, og dermed artikel 3, litra a, som værende opfyldt.

Den konkrete vurdering af beskyttelse ved grundpatentet vil imidlertid altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Du kan læse mere om ovenståendes betydning for ansøgninger om certifikat for kombinationsprodukter under Kombinationsprodukter.Opdateret: 28. april 2021