Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder

I henhold til PL § 1, stk. 3, 1. pkt. anses fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr, ikke som opfindelser. 

Se mere under Fremgangsmåder til kirurgisk behandling, Fremgangsmåder til terapeutisk behandling og Fremgangsmåder til diagnosticering.

Patent kan dog meddeles på produkter, herunder kemiske forbindelser og sammensætninger heraf, til brug i disse fremgangsmåder, jf. PL § 1, stk. 3, 2. pkt..

Følgelig kan der opnås patent for kirurgiske, terapeutiske eller diagnostiske instrumenter eller apparater til brug i sådanne fremgangsmåder.

Patenter kan også opnås for nye produkter, især kemiske forbindelser eller sammensætninger, til brug i disse fremgangsmåder til behandling eller diagnosticering.

Det skal bemærkes, at PL § 1, stk. 3, kun undtager behandlingsmetoder ved kirurgi eller terapi og diagnostiske fremgangsmåder.

Det følger således, at andre behandlingsmetoder af levende mennesker eller dyr (f.eks. behandling af får for at fremme vækst, forbedre kvaliteten af fårekød eller for at få større udbytte af uld) eller andre fremgangsmåder til at måle eller registrere karakteristika ved mennesker og dyr kan patenteres, forudsat at (som sikkert vil være tilfældet) sådanne fremgangsmåder er af teknisk og ikke væsentligt biologisk karakter (se Plantesorter og dyreracer, Fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr. En ansøgning, der indeholder krav rettet mod den blotte kosmetiske behandling af et menneske ved indgivelse af et kemisk produkt, vil kunne føre til patent (se EPO 144/83, OJ 9/1986, 301). En kosmetisk behandling, der omfatter kirurgi eller terapi, ville imidlertid ikke kunne patenteres (se Fremgangsmåder til kirurgisk behandling).

Undtagelsen omfatter behandlingsmetoder eller fremgangsmåder til diagnosticering, som udføres på et levende menneske eller dyr. En behandling af eller en fremgangsmåde til diagnosticering udført på et dødt menneske eller dyr vil derfor ikke være undtaget fra patentering i medfør af PL § 1, stk. 3. Behandling af kropsvæv eller -væsker, efter at det er udtaget fra mennesket eller dyret, eller fremgangsmåder til diagnosticering anvendt derpå, undtages ikke fra patentering i det omfang, at dette væv eller disse væsker ikke returneres til samme krop. Således er behandlingen af blod til opbevaring i en blodbank eller en diagnostisk testning af blodprøver ikke undtaget, hvorimod behandlingen af blod ved dialyse, hvor blodet returneres til samme krop, er undtaget.

Vedrørende fremgangsmåder som udføres på eller i relation til et levende menneske eller dyr, skal man være opmærksom på, at intentionen i PL § 1, stk. 3, kun er at friholde ikke-kommercielle og ikke-industrielle medicinske og veterinære aktiviteter fra en begrænsning ved et patent. Fortolkningen af bestemmelsen bør foretages således, at undtagelserne ikke sker i strid med intentionen. Se også EPO G 5/83, OJ 3/1985, 64 og G 1/04 OJ 5/2006, 334 om den tilsvarende bestemmelse.

Et fremgangsmådekrav, der indeholder mindst et træk, der definerer en fysisk aktivitet eller handling, som udgør et trin i en fremgangsmåde til behandling af mennesker eller dyr ved kirurgi eller terapi er ikke tilladt i henhold til PL § 1, stk. 3. Det er i den forbindelse irrelevant, om kravet indeholder træk rettet mod en teknisk operation udført på et teknisk objekt eller lignende. Se også EPO T 820/92, OJ 2/1995, 113, og EPO T 82/93, OJ 5/1996, 274.Opdateret: 30. april 2012