Ændringer i guidelines

Artiklerne i Guidelines for patenter bliver løbende ændret. På denne side er teksten fra tidligere artikler vist, med en dato for hvornår de ophørte, så de kan sammenlignes med de nuværende artikler. Hver artikel er linket til den nuværende artikel i guidelines.

Artiklerne vises her i et år efter de er ophørt, derefter vil de blive slettet.

 

Europæiske patenter

(Ophørt 1. juni 2023)

Det er muligt at søge om et europæisk patent i henhold til Den Europæiske Patentkonvention (EPK). På nuværende tidspunkt er 38 lande medlem af konventionen. Danmark har været medlem af konventionen siden 1. januar 1990.

Formålet med EPK er at centralisere og billiggøre udstedelsen af patenter i Europa, og man kan således med en ansøgning opnå patent i flere europæiske lande. Ansøgninger om europæisk patent behandles og udstedes af Den europæiske Patentorganisation (EPO).

Ansøgning om et europæisk patent indleveres til EPO eller til Patent- og Varemærkestyrelsen, som videresender ansøgningen til EPO, jf. PL § 75 samt EPK art. 75.

De officielle sprog hos EPO er engelsk, fransk og tysk. En europæisk patentansøgning skal indleveres enten på et af de officielle sprog eller hvis det indleveres på et andet sprog, oversættes til et af de officielle sprog indenfor en fastsat frist.

Når det europæiske patent er meddelt, har det samme virkning som et dansk patent meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen, forudsat at det valideres i Danmark, jf. PL § 76 og 77.

I 2000 indgik en række lande London-aftalen, som har betydning for oversættelsen af europæiske patenter ved validering i de enkelte lande. Aftalen trådte i kraft 1. maj 2008 med virkning for Danmark. Se mere om London-aftalen her.

Se desuden artikel om validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark.

Se endvidere om muligheden for at konvertere en europæisk ansøgning til en national patentansøgning.

 

Opdateret: 14. november 2022

Link til den nuværende artikel

 

Validering af Europæiske patenter (EP) i Danmark

(Ophørt 1. juni 2023)

Validering skal ske inden for 3 måneder regnet fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har bekendtgjort patentmeddelelsen eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret form.

Eksempel: Når Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse af et patent den 8. maj 2014, skal valideringen foretages senest den 8. august 2014.

Overskrides den absolutte frist på tre måneder, er der mulighed for at søge om genoprettelse, jf. PL § 72.
Følgende skal indleveres:

  • hvis et EP er meddelt på engelsk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk
  • hvis et EP er meddelt på tysk eller fransk, valideres det ved at indlevere patentkravene oversat til dansk og en oversættelse af patentet i øvrigt til dansk eller engelsk.

Vi henstiller, at tekst vedrørende validering (krav, beskrivelse, tegninger og sekvenslister) indleveres i separate PDF-filer og at kravene i Guidelines for patenter/formatkrav opfyldes.

Indlevering kan foretages 

Prisen for gebyr for publicering af oversættelser af europæiske patentskrifter (validering) fremgår af prislisten.

 

Opdateret: 28. april 2020 

Link til den nuværende artikel

 

Genoprettelse

(Ophørt 1. juni 2023)

Hvis en patentansøger eller indehaver lider et retstab på grund af en fristoverskridelse, er der mulighed for at få genoprettet sin rettighed i henhold til PL § 72, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Betingelsen om "retstab" er ikke opfyldt, hvis en ansøgning er henlagt, men der fortsat er mulighed for genoptagelse efter PL § 15. Desuden er der ikke lidt et retstab, hvis fristen for betaling af årsgebyr er overskredet, hvor der fortsat er mulighed for at betale årsgebyret med forhøjelse.

Typiske eksempler på tilfælde, hvor en ansøger/indehaver har mistet sin rettighed på grund af en fristoverskridelse, er manglende rettidig betaling af årsgebyrer med forhøjelse, for sen videreførelse af en international patentansøgning i medfør af PL § 31 samt for sen validering af et europæisk patent, jf. PL § 77, jf. § 78.

Desuden er der mulighed for genoprettelse ved tab af retten til at kræve prioritet, jf. PL § 72, stk. 2. Bemærk, at der gælder særlige frister ved genoprettelse af prioritet.

Se mere om betingelserne for genoprettelse under formelle betingelser for genoprettelse og "fornøden omhu".    

Såfremt en begæring om genoprettelse afslås, har ansøger/indehaver mulighed for at anke denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. PL § 67.

Hvis begæring om genoprettelse afslås, tilbagebetales eventuelle gebyrer, der er indbetalt udover genoprettelsesgebyret.

Hvis begæring om genoprettelse afvises, f.eks. fordi fristen for genoprettelse er overskredet, tilbagebetales endvidere genoprettelsesgebyret, jf. PL § 104, stk. 3.

Hvis en begæring om genoprettelse imødekommes, bekendtgøres dette i Patenttidende, jf. PL § 74. Såfremt nogen i god tro har udnyttet patentet erhvervsmæssigt i perioden fra fristoverskridelsen og frem til bekendtgørelse om genoprettelse, kan denne forsætte udnyttelsen i henhold til PL § 74, stk. 2.


Opdateret: 30. marts 2012

Link til den nuværende artikel

 

Konverterede europæiske patentansøgninger

(Ophørt 14. november 2022)

Hvis en europæisk patentansøgning er indleveret ved en national patentmyndighed i en af medlemsstaterne, skal ansøgningen være modtaget af EPO senest 14 måneder fra indleveringsdagen eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen, jf. Europæiske Patent Konvention (EPK) art. 77 og regel 37 (2). Hvis fristen ikke overholdes, anses ansøgningen for tilbagetaget, jf. EPK art. 77 (3).

Det følger af PL § 88, at hvis en europæisk patentansøgning, som er indleveret til en national patentmyndighed, anses for tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til den Europæiske Patentmyndighed (EPO) inden for den fastsatte frist, kan denne ansøgning konverteres til en national patentansøgning, såfremt betingelserne i PL § 88 samt BEK §§ 94 og 95 er opfyldt.

Ansøgeren skal således:

  • Fremsætte begæring overfor den nationale myndighed, som modtog ansøgningen inden 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (dette kan enten være Patent- og Varemærkestyrelsen eller en anden patentmyndighed),
  • Indlevere begæringen til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 20 måneder regnet fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret fra prioritetsdagen, og
  • inden 3 måneder fra vores underretning til ansøger om, at ansøgningen anses for tilbagetaget (se første punkt) eller at begæring om konvertering samt ansøgningen er modtaget fra anden patentmyndighed, indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk eller engelsk eller, hvis ansøgningen er på dansk eller engelsk, en kopi af denne samt betale ansøgningsgebyr.

Såfremt betingelserne for konvertering er opfyldt, skal ansøgningen behandles som en national ansøgning, jf. BEK § 1, nr. 3. Dog følger det af PL § 88, stk. 2, at hvis ansøgningen opfylder den europæiske patentkonventions krav med hensyn til ansøgningens form, skal den godkendes i dette henseende. Dette kan dog ikke hindre, at vi kan kræve, at ansøgeren godtgør sin ret til oprindelsen i medfør af PL § 8, stk. 4, i de tilfælde, hvor patentet søges af en anden end opfinderen, da spørgsmålet om retten til opfindelsen må anses for at være et materielt spørgsmål.

En konverteret europæisk patentansøgning gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Se desuden mere om Validering af europæiske patenter.

 

Opdateret: 1. februar 2013

 

Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse

(Ophørt 18. oktober 2022)

Uoverensstemmelser mellem krav og beskrivelsen skal undgås, se følgende eksempler:

(i) Simpel sproglig uoverensstemmelse

Eksempel:

I beskrivelsen er en angivelse, der indikerer, at opfindelsen er begrænset til et bestemt træk, men kravene er ikke tilsvarende begrænsede. Beskrivelsen tillægger ikke dette træk særlig betydning, og der er ikke grund til at tro, at trækket er essentielt for opfindelsens udøvelse.

I et sådant tilfælde kan uoverensstemmelsen fjernes enten ved at udvide beskrivelsen eller ved at begrænse kravene. På samme måde kan kravene udvides eller beskrivelsen begrænses, hvis kravene er mere begrænsede end beskrivelsen.

(ii) Uoverensstemmelse vedrørende tilsyneladende essentielle træk

Eksempel:

Det fremgår enten ud fra en generel teknisk viden eller ud fra, hvad der er angivet eller antydet i beskrivelsen, at et bestemt beskrevet teknisk træk, som ikke nævnes i et selvstændigt krav, er essentielt for løsningen af det problem, som opfindelsen vedrører.

I det ovennævnte eksempel opfylder kravet ikke betingelserne i BEK § 13, stk. 1, ifølge hvilket et krav klart skal definere opfindelsens genstand, dvs. angive alle essentielle træk ved opfindelsen (se EPO T 32/82, OJ 8/1984, 354). Derfor er kravet ikke tilstrækkelig klart.

Hvis ansøgeren kan sandsynliggøre, at trækket faktisk ikke er essentielt, kan det uændrede krav accepteres, og om nødvendigt må beskrivelsen ændres i stedet.

(iii) Dele af genstanden i beskrivelsen eller/og tegningerne er ikke dækket af kravene:

Eksempel:

Alle kravene specificerer et elektrisk kredsløb, som bruger halvleder-komponenter, men én af udførselsformerne i beskrivelsen og tegningerne bruger radiorør i stedet.

I et sådant tilfælde kan uoverensstemmelsen normalt fjernes enten ved at udvide kravene (forudsat, at beskrivelsen og tegningerne som helhed giver tilstrækkelig understøttelse for en sådan udvidelse) eller ved at fjerne det "overflødige" fra beskrivelsen eller tegningerne.

Hvis eksempler i beskrivelsen og/eller tegningerne, som ikke dækkes af kravene, imidlertid ikke præsenteres som udførelsesformer af opfindelsen, men som baggrundsviden eller eksempler, som er nyttige til at forstå opfindelsen, er disse eksempler tilladt.

 

Opdateret: 29. januar 2013

 

Opretholdelse af patentet i ændret form, jf. BEK § 53

(Ophørt 18. oktober 2022)

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til at fremsende en ændret tekst inden for en frist på 2 måneder. Såfremt patenthaver ikke indleverer en ændret tekst inden for denne frist, erklæres patentet ugyldigt.

Hvis patenthaver indleverer en ændret tekst, får indsigeren mulighed for at udtale sig om den ændrede tekst, inden vi træffer afgørelse om, hvorvidt patentet kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres ugyldigt.

Såfremt vi træffer afgørelse om, at patentet kan opretholdes i ændret form, skal afgørelsen angive den tekst, som patentet opretholdes med. Når afgørelsen er blevet endelig, dvs. når klagefristen er udløbet eller en evt. ankesag eller retssag er afsluttet, bliver patenthaveren opfordret til at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift inden for 2 måneder. Såfremt patenthaveren ikke betaler gebyret, bliver patentet erklæret ugyldigt, jf. PL § 23, stk. 4 og BEK § 53, stk. 2.

 

Opdateret: 29. januar 2015

 

Nukleotider og aminosyresekvenser

(Ophørt 28. juni 2022)

Ansøgninger, som angår eller omfatter sekvenser af nukleotider (nukleotidsekvenser) eller aminosyrer (aminosyresekvenser), skal indeholde en sekvensliste, jf. BEK § 17. Bestemmelsen gælder for ansøgninger, der er indleveret efter 31. december 1992.

Sekvenslisten skal kun omfatte nye sekvenser, som er en del af opfindelsen, og ikke kendte sekvenser fra teknikkens stade, som er nævnt i beskrivelsen.

Sekvenslisten udgør en særlig del af beskrivelsen, der indledes på en ny side og står sidst i ansøgningen. Den indledes med overskriften "SEKVENSLISTE". Se WIPO standard ST. 25, punkt 3.

Ansøgeren skal angive i ansøgningen, at beskrivelsen indeholder en sekvensliste.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen mener, at beskrivelsen skal indeholde en sekvensliste, og en sådan mangler, anmoder vi ansøgeren om at indsende den samtidig med den øvrige formalitetsbehandling.

Hvis den oprindeligt indleverede ansøgning ikke indeholder sekvenser, kan ansøger af egen fri vilje ifølge BEK § 5, stk. 5, indsende de manglende dele af beskrivelsen, som vedrører sekvenser, indenfor 2 måneder fra indleveringsdagen. Se mere under Senere indlevering af tegninger eller dele af beskrivelsen.

Ved senere indlevering af en sekvensliste eller ved ændringer heri gælder de sædvanlige regler om ændringer og tillæg i beskrivelsen, jf. BEK § 29. Ansøgeren skal indsende en erklæring om, at indholdet ikke omhandler noget, som ikke fremgik af basisdokumenterne, jf. BEK § 29, stk. 2. Se yderligere Senere indlevering af tegninger og manglende dele af beskrivelsen og Ændringer.

Ved mangler i sekvenslisten, informerer vi ansøger herom, og giver ansøger mulighed for at afhjælpe manglerne inden for en frist på 2 måneder. Hvis manglerne ikke afhjælpes inden fristens udløb, vil ansøgningen blive afslået.


Opdateret: 30. september 2021

Link til den nuværende artikel

 

Indlevering af sekvenslisten elektronisk eller i papirform

(Ophørt 28. juni 2022)

Sekvenslisten kan indleveres elektronisk eller i papirform.

Når sekvenslisten indleveres i papirform, skal den også indsendes i en pc-læsbar form. I dette tilfælde skal informationen, som indleveres elektronisk, være identisk med sekvenslisten i papirform. Ansøger eller dennes fuldmægtig skal indsende en erklæring om, at dette er tilfældet, jf. BEK § 17, stk. 2, og WIPO standard ST. 25.

Når ansøgningen er indleveret elektronisk, skal den pc-læsbare form vedhæftes.

Dataene i den pc-læsbare form skal være i overensstemmelse med WIPO standard ST. 25, § 39ff.


Opdateret: 30. januar 2013

Link til den nuværende artikel

 

Affattelse af sekvenslisten

(Ophørt 28. juni 2022)

En sekvensliste skal være affattet i overensstemmelse med WIPO standard St. 25 (se Official Journal EPO, nr. 11 (1998) side 4-16). I standarden defineres sekvenser som uforgrenede sekvenser på 10 eller flere nukleotider eller 4 eller flere aminosyrer. Kortere sekvenser og forgrenede sekvenser skal derfor ikke medtages på sekvenslisten.

Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har udarbejdet computerprogrammet PATENTIN (version 2.0) til hjælp ved udarbejdelse af sekvenslister i henhold til WIPO standarden. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til EPO. Se Official Journal EPO, nr. 11 (1998) side 59-68.


Opdateret: 30. april 2012

Link til den nuværende artikel

 

Sekvensliste i ansøgning indleveret med reference til tidligere indleveret ansøgning

(Ophørt 28. juni 2022)

Når en ansøgning er indleveret med reference til en tidligere indleveret ansøgning (se Henvisning til tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag) og den tidligere indleveret ansøgning indeholdt sekvenslister på indleveringsdagen, udgør disse sekvenslister en del af den oprindeligt indleverede ansøgning.

Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor sekvenserne kun findes i patentkravene og ikke i beskrivelsen eller tegningerne vedrørende den tidligere indleverede ansøgning, og ansøger ikke har inkluderet patentkravene vedrørende den tidligere indleverede ansøgning i referencen. I disse tilfælde er sekvenserne ikke inkluderet i ansøgningen, som oprindeligt indleveret, selv om ansøger, senere i behandlingen af den tidligere indleverede ansøgning, efterfølgende indleverer en sekvensliste, som opfylder WIPO standard ST. 25.

Når den tidligere indleverede ansøgning ikke er tilgængelig for Patent- og Varemærkestyrelsen, vil det ikke være muligt at checke den for mangler ved sekvenslisten, før ansøger indleverer en kopi og eventuelt en oversættelse, hvilket skal gøres indenfor 2 måneder fra anmodning herom. Hvis der er mangler ved sekvenslisten i kopien og oversættelses, opfordres ansøger til at rette manglerne.

Hvis den tidligere indleverede ansøgning er en dansk ansøgning eller en international ansøgning indleveret ved det Nordiske Patent Institut eller Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed, og opfylder denne ansøgning kravene i BEK § 17 eller PCT Rule 5(2) kombineret med WIPO standard ST. 25 på indleveringsdagen, er alle de formelle krav for den senere ansøgning, indleveret med reference til den tidligere ansøgning, automatisk opfyldt på indleveringsdagen.

I alle andre tilfælde skal ansøger sikre, at kravene i BEK § 17 er opfyldt.

Det betyder, at hvis den tidligere indleverede ansøgning, der er refereret til, ikke er en af de førnævnte typer af ansøgninger, selv når den indeholder en skreven sekvensliste i henhold til WIPO standard ST. 25, skal ansøger fremsende en pc-læsbar form af sekvenslisten, som opfylder WIPO standard ST. 25, og erklære, at informationen på datamediet er identisk med den skrevne sekvensliste.

Dette inkluderer også tilfælde, hvor den tidligere indleverede ansøgning var en dansk ansøgning eller en international ansøgning indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen eller det Nordiske Patent Institut som modtagende myndighed, men hvor et eller flere af kravene i BEK § 17 eller PCT Rule 5(2) samt WIPO standard ST. 25, ikke var opfyldt på indleveringsdagen.


Opdateret: 30. januar 2013

Artiklen findes ikke længere i guidelines.

 

Formalitetsbehandling - patent

(Ophørt 28. juni 2022)

Under formalitetsbehandling undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen om ansøgningen opfylder de formelle krav. Disse er som udgangspunkt anført i PL § 8 og i BEK § 3. Disse formelle krav angår følgende:

Udover ovenstående bliver der foretaget følgende:

Se mere om afhjælpning ved formelle mangler.


Opdateret: 31. januar 2013

Link til den nuværende artikel

 

Formelle mangler overset under formalitetsbehandling

(Ophørt 28. juni 2022)

Mangler, som er blevet overset ved formalitetsbehandlingen og som bemærkes af sagsbehandleren, kan være:

(i)   Fysiske mangler i ansøgningen, som indbefatter:

(a) ingen sekvensliste i papir- og/eller elektronisk format,

(b) ukorrekt rækkefølge og/eller forkert anbringelse af sidenummerering og/eller mangler på anvendelse af arabiske tal i sidenummereringen, se Formatkrav,

(c) tegninger placeret i beskrivelsen og/eller krav,

(d) udviskninger og/eller rettelser i ansøgningsdokumentet således at ægtheden af indholdet og/eller betingelserne for god reproduktion er nedsat, se BEK § 7.

(ii)  Tilstedeværelsen af forbudt materiale i ansøgningen:

(a) indhold som strider mod offentlig orden eller

(b) fremsætning af nedsættende erklæringer, se Indhold der ikke accepteres og Opfindelser der strider mod offentlig orden eller sædelighed) .

(iii) Manglende opfyldelse af retningslinierne for oplysninger i beskrivelsen om deponering af biologisk materiale, især hvad angår korrekt identifikation af deponeringsmyndigheden og adgangsnummeret på det biologiske materiale, som det har fået tildelt af deponeringsmyndigheden.

(iv) Mangelfuld eller ukorrekt angivelse af, at ansøgningen er en afdelt eller udskilt ansøgning ifølge BEK §§ 31 eller 32, se også BEK § 33, stk.1.

(v)  Kontrol af, om der er betalt tillægsgebyr for alle krav udover de ti.


Opdateret: 30. januar 2013

 Link til den nuværende artikel

 

 

Sagsbehandlingssprog - patent

(Ophørt 20 juni 2022)

Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandlingssprog er som udgangspunkt dansk.

I henhold til BEK § 103, stk. 1, kan vi foretage sagsbehandling på engelsk, hvis ansøger anmoder om dette. Anmodningen kan for eksempel foretages ved at sætte kryds i ansøgningsblanketten under "Engelsk behandling af ansøgning m.m. ønskes".

Vi kan dog til hver en tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

En engelsksproget sagsbehandling medfører, at vi korresponderer med ansøger på engelsk i alle vores behandlingsbreve til og med afgørelsesbrevet, det vil sige brev om godkendelse til patentmeddelelse/brev om berigtigelse af bilag eller brev om afslag.

Såfremt den engelsksprogede sagsbehandling leder frem mod en patentmeddelelse, vil vi i det sidste brev inden godkendelsesbrevet kræve en oversættelse af hele eller dele af den engelske tekst, som kan godkendes, til dansk. Se mere om dette under Godkendelse til patentmeddelelse.

 

Opdateret: 30. januar 2013

Link til den nuværende artikel

 Opdateret: 1. juni 2023