Mikrobiologiske fremgangsmåder

Som udtrykkeligt angivet i PL § 1, stk. 5, 3. pkt., kan patent meddeles for mikrobiologiske fremgangsmåder eller de produkter, der er frembragt ved disse mikrobiologiske fremgangsmåder.

"Mikrobiologiske fremgangsmåder" betyder enhver fremgangsmåde, der involverer et mikrobiologisk materiale, udføres på et mikrobiologisk materiale eller frembringer et mikrobiologisk materiale. Termen "mikrobiologisk fremgangsmåder" skal således fortolkes sådan, at det ikke kun dækker fremgangsmåder, der udføres på et mikrobiologisk materiale eller frembringer et mikrobiologisk materiale, f.eks. ved genteknologi, men også fremgangsmåder, der som ansøgt indeholder både mikrobiologiske og ikke-mikrobiologiske trin.

Produktet af den mikrobiologiske fremgangsmåde kan også være patenterbart i sig selv (produktkrav). Formering af selve mikroorganismen skal fortolkes som en mikrobiologisk fremgangsmåde for så vidt angår PL § 1, stk. 5. Følgelig kan mikroorganismen i sig selv beskyttes, da den er et produkt, der er fremkommet ved en mikrobiologisk fremgangsmåde (se også Opdagelser). Termen "mikroorganisme" omfatter i patentmæssig sammenhæng generelt encellede organismer, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, og som kan reproducere sig selv eller styre deres egen reproduktion. Termen omfatter bakterier, vira, plasmider, ikke-differentierede humane-, plante- og dyreceller, protozoer, encellede svamp og encellede alger, der kan deponeres efter Budapesttraktaten (se EPO T 356/93, OJ 8/1995, 545).

På den anden side kan produktkrav, der angår plantesorter eller dyreracer ikke tillades, selv hvis sorten eller racen frembringes ved en mikrobiologisk fremgangsmåde, PL § 1, stk. 4. Undtagelsen fra patentering i PL § 1, stk. 4, 1. pkt. gælder for plantesorter, uanset på hvilken måde de er frembragt. Derfor er plantesorter, der indeholder gener, der er indført i en moderplante ved rekombinant genteknologi, udelukket fra patentering (EPO G 1/98, OJ 3/2000, 111). Se Plantesorter og dyreracer.

Ved mikrobiologiske fremgangsmåder skal der tages særligt hensyn til kravene om reproducerbarhed, der henvises til i Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen. Hvad angår biologisk materiale deponeret i henhold til PL § 8a, BEK. § 20-22, sikres reproducerbarheden ved muligheden for at udlevere prøver jf. PL § 8a, stk. 1, 2. pkt.. Det er derfor ikke nødvendigt at angive en anden fremgangsmåde til fremstillingen af det biologiske materiale.Opdateret: 29. januar 2013