Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen

Det er ansøgerens ansvar at sikre, at ansøgningen ved indleveringen indeholder en tilstrækkelig angivelse af opfindelsen, således at en fagmand kan udøve opfindelsen, som påberåbes i kravene.

Til det formål er det ofte nødvendigt at angive en detaljeret beskrivelse af mindst en måde at udøve opfindelsen på. Da ansøgningen henvender sig til fagmanden, er det ikke nødvendigt, at detaljer om velkendte træk fremgår, men beskrivelsen skal angive de træk, der er væsentlige for udøvelsen af opfindelsen på tilstrækkelig detaljeret vis for at gøre det åbenbart for fagmanden, hvordan opfindelsen skal udøves. Et enkelt eksempel kan være tilstrækkeligt, men hvor kravene dækker et bredt felt, kan ansøgningen normalt ikke anses for at opfylde betingelserne i PL § 8, stk. 2, medmindre beskrivelsen giver et antal eksempler eller beskriver alternative udførelsesformer eller variationer, som spænder over det område, som kravene søger beskyttelse for.

Der er nogen tilfælde, hvor selv et meget bredt område kan belyses tilstrækkeligt ved et begrænset antal eksempler eller selv ét eksempel (se også Underbygning af krav i beskrivelsen). I disse tilfælde skal ansøgningen ud over eksemplerne indeholde tilstrækkelig information til, at fagmanden ved brug af generel specialviden kan udøve opfindelsen over hele det påberåbte område uden unødig byrde og uden at anvende opfinderiske færdigheder (se EPO T 727/95, OJ 1/2001, 1).

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen har en begrundet indvending i forhold til tilstrækkelig angivelse af opfindelsen, har ansøgeren bevisbyrden for, at opfindelsen kan udøves og gentages over væsentligt hele det påberåbte område.

Hvis kravene, f.eks., definerer opfindelsen eller et træk heraf ved parametre, skal ansøgningen som indleveret indeholde en klar beskrivelse af fremgangsmåderne, der anvendes til at bestemme parameterværdierne, medmindre en fagmand ville vide, hvilken fremgangsmåde, der skal bruges, eller medmindre alle kendte fremgangsmåder ville give det samme resultat.

For at opfylde betingelserne i PL § 8, stk. 2 og i BEK § 16, stk. 1, nr. 3 og § 16, stk. 1, nr. 4, kan det være nødvendigt, at opfindelsen ikke kun beskrives ved dens opbygning men også ved dens funktion, medmindre de forskellige deles funktion er umiddelbart indlysende. Inden for nogle tekniske områder (f.eks. computere) kan en klar beskrivelse af funktionen være meget mere hensigtsmæssig end en overdetaljeret beskrivelse af opbygningen.

Eksempler på ansøgninger, hvor opfindelsen er grundliggende utilstrækkelig i den forstand, at den ikke kan udøves af en fagmand og ansøgningen ikke kan rettes, således at betingelserne i PL § 8, stk. 2 opfyldes. To tilfælde fortjener speciel omtale:

  • Det første tilfælde er, hvor udøvelsen af opfindelsen forekommer tilfældigt. Det vil sige, at fagmanden ved at følge instruktionerne til udøvelsen af opfindelsen enten finder, at de påståede resultater af opfindelsen ikke kan gengives, eller at en opnåelse af disse resultater sker på en upålidelig måde. Et eksempel kunne være en mikrobiologisk proces med mutationer. Dette tilfælde skal skelnes fra et, hvor gentagen succes er sikret, selvom der opstår en del fejl, som kan ske f.eks. i fremstillingen af små magnetiske kerner eller elektroniske komponenter. I dette sidstnævnte tilfælde er der ingen hindring i henhold til PL § 8, stk. 2, forudsat at de tilfredsstillende dele uden besvær kan sorteres fra ved en ikke-destruktiv testmetode.
  • Det andet tilfælde er, hvor en vellykket udøvelse af opfindelsen ifølge sagens natur er umulig, fordi det ville være i modstrid med veletablerede fysiske love - dette gælder f.eks. for en evighedsmaskine. Hvis kravene for en sådan maskine er rettet mod dens funktion og ikke kun mod dens opbygning, opstår der ikke kun en hindring i henhold til PL § 8, stk. 2 men også i henhold til PL § 1, stk. 1, idet opfindelsen ikke "kan udnyttes industrielt".

Se også Manglende underbygning kontra utilstrækkelig angivelse af opfindelsen.Opdateret: 30. september 2021