Industriel udnyttelse

En opfindelse skal anses for at kunne udnyttes industrielt, hvis den kan fremstilles eller anvendes i en hvilken som helst form for industri, herunder landbrug.

"Industri" skal forstås i videste forstand som omfattende enhver fysisk aktivitet af "teknisk karakter" (se Betingelser for patenterbarhed), dvs. en aktivitet, som hører under de nyttige eller praktiske fag til forskel fra æstetiske fag. Dette indebærer ikke nødvendigvis brugen af en maskine eller fremstillingen af en vare og kunne f.eks. dække en fremgangsmåde til at sprede tåge eller til at konvertere energi fra en form til en anden.

Således udelukker PL § 1, stk. 1 meget få opfindelser fra patentering, som ikke allerede er undtaget ved listen i PL § 1, stk. 2-3. Se Hvad er en opfindelse.

En yderligere "opfindelsesklasse", som er udelukket, er artikler eller fremgangsmåder, som påstås at virke på en måde, der er klart i modstrid med veletablerede fysiske love, f.eks. en evighedsmaskine. En hindring kan kun opstå i henhold til PL § 1, stk. 1 i det omfang kravet nærmere angiver opfindelsens tilsigtede funktion eller formål, men hvis eksempelvis en evighedsmaskine er ansøgt som en genstand, der blot har en bestemt nærmere angiven konstruktion, så skal der rejses indvending i henhold til PL § 8, stk. 2. Se Tilstrækkelige angivelse af opfindelsen.

Testmetoder bør generelt betragtes som opfindelser, der kan udnyttes industrielt, og dermed kan være patenterbare, hvis testen kan bruges til at forbedre eller styre et produkt, apparat eller en fremgangsmåde, som i sig selv kan udnyttes industrielt. Især vil udnyttelsen af forsøgsdyr til testformål i industrien, f.eks. til test af industrielle produkter (f.eks. til at forvisse sig om, at der ikke er feberfremkaldende eller allergiske reaktioner) eller fænomener (f.eks. bestemmelsen af vand- eller luftforurening) være patenterbare.

Det skal bemærkes, at "kan udnyttes industrielt" ikke er en betingelse, der tilsidesætter restriktionen i PL § 1, stk. 2 og 3. F.eks. kan en administrativ fremgangsmåde til lagerstyring ikke patenteres under hensyn til PL § 1, stk. 2, no. 3, selvom den kan anvendes i fabrikkens lagerrum for reservedele.

Selvom en opfindelse skal kunne udnyttes industrielt, er det ikke nødvendigt, at kravene er begrænset til de/den industrielle udnyttelse(r). I de tilfælde hvor det ikke er åbenbart, hvordan opfindelsen kan udnyttes industrielt, skal beskrivelsen angive dette (se Angivelse af opfindelsens industrielle udnyttelse i beskrivelsen). 

Vedrørende sekvenser og delsekvenser af gener, skal den industrielle udnyttelse fremgå af patentansøgningen. En ren nukleinsyresekvens uden funktionsangivelse er ikke en patenterbar opfindelse (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF, betragtning 23). I tilfælde hvor en sekvens eller en delsekvens af et gen anvendes til at frembringe et protein eller en del af et protein, er det nødvendigt nærmere at angive, hvilket protein eller del af protein, der frembringes, og hvilken funktion dette protein eller denne del af et protein udfører. Alternativt, når en nukleosid sekvens ikke bruges til at frembringe et protein eller en del af et protein, kan den funktion, der skal angives, være, at sekvensen udviser en bestemt transkriptionsaktivator-aktivitet.Opdateret: 30. april 2012