Underbygning af krav i beskrivelsen

Kravene skal være underbyggede i beskrivelsen. Der skal i beskrivelsen være grundlag for indholdet af alle krav. Omfanget af kravene må ikke være større end det som beskrivelsen, tegningerne og bidraget til kendt teknik berettiger til (EPO T 409/91, OJ 9/1994, 653). Beskrivelsen skal også sandsynliggøre, at opfindelsen uden hindring kan fungere, som angivet i kravene, i hele det omfang, som der søges beskyttelse for.

Underbygningen skal være af teknisk karakter. Den kan være i form af eksempler, som sandsynliggør, at opfindelsen fungerer. Ubestemte angivelser eller påstande uden teknisk indhold kan ikke anvendes dertil.

Generelt set bør et krav anses som værende underbygget i beskrivelsen, medmindre Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at det ikke er sandsynligt ud fra beskrivelsen, at opfindelsen uden hindring kan fungere i hele det omfang, som der søges beskyttelse for.

Ansvaret for at bevise, at kravet er fuldt underbygget, dvs. at opfindelsen uden hindring faktisk kan fungere som angivet i beskrivelsen i hele det omfang, som der søges beskyttelse for, ligger hos ansøger. Hvis dette ikke lykkedes, må kravet begrænses tilsvarende.

Et krav i generisk form, det vil sige henhørende til et samlet område, f.eks. af materialer eller ma­ski­ner, kan accepteres, selvom det er af bredt omfang, hvis det er rimeligt underbygget i beskrivelsen, og der ikke er grund til at antage, at opfindelsen ikke kan fungere in­den­for hele det angivne område. Hvis den giv­ne information ikke synes tilstrækkelig til at sandsynliggøre, at den ansøgte opfindelse kan fungere i hele dens omfang, anses kravet for ikke at være tilstrækkeligt underbygget.

Når et særligt teknisk træk klart er angivet i et krav i den indleverede ansøgning, men ellers ikke er omtalt i beskrivelsen, er det tilladt at ændre beskrivelsen, så den kommer til at omfatte dette træk. Hvis kravet er uselv­stændigt kan det være tilstrækkeligt, at det nævnes i be­skrivelsen, at dette krav angiver et særligt træk ved op­findelsen. (Se også det tekniske problem, og dets løsning).

Spørgsmålet om underbygning/sandsynliggørelse kan illustreres med føl­gende eksempler: 

(i) et krav angår en fremgangsmåde til behand­ling af alle slags frøplanter ved at udsætte dem for et kontrolleret koldt chok for at frembringe et bestemt resultat, men beskrivelsen viser kun fremgangsmåden anvendt til én slags planter. Da det er velkendt, at planter varierer vidt i deres egenskaber, er der ikke umiddelbart grund til at tro, at fremgangsmåden er egnet til alle slags frøplanter. Med mindre ansøger frem­skaffer dokumentation, der på overbevisende måde sandsynliggør, at fremgangsmåden ikke desto mindre er generelt anvendelig, må ansøger begrænse kravet til den plantesort, der er omtalt i beskrivelsen. Den blotte påstand, om at fremgangsmåden er egnet til alle frøplanter, er ikke nok, 

(ii) et krav angår en særlig fremgangsmåde til behandling af støbninger af syntetisk harpiks for at opnå visse forandringer i deres fysiske egenskaber. Alle de beskrevne eksempler omhandler thermoplas­tiske harpikser, og fremgangsmåden er sådan, at den synes uhensigtsmæssig til thermohærdende harpikser. Med mindre ansøger fremkommer med bevis for, at fremgangsmåden ikke desto mindre også er egnet til thermohærdende harpikser, må ansøger begrænse kravet til kun at angå thermoplastiske harpikser, 

(iii) et krav angår en forbedret fyringsolie, som har en angiven ønsket egenskab. Beskri­vel­sen underbygger en måde til at opnå, at fy­ringsolien får den angivne egenskab, nemlig ved tilsættelse af en specificeret mængde af visse additiver. Der er ikke angivet andre måder til opnåelse af den ønskede egen­skab for fyringsolien. Kravet er således ikke underbygget i sin helhed, og der må gøres indvending mod kravet. 

Se også Manglende underbygning kontra utilstrækkelig angivelse af opfindelsen, Tilføjelse af nye virkninger og eksempler.Opdateret: 14. juni 2012