Indhold af den afdelte ansøgning

En afdelt ansøgning må ikke angå noget, der går udover indholdet af basisdokumenterne i stamansøgningen eller være identisk med stamansøgningen.

Spørgsmålet om hvorvidt den afdelte ansøgning kan anerkendes i forhold til indholdet af stamansøgningen, afgøres i forbindelse med den tekniske sagsbehandling.

Hvis den afdelte ansøgning indeholder en opfindelse, der går udover, hvad der fremgik af stamansøgningens basisdokumenter, gives ansøgeren en frist til indlevering af nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses samtidig om muligheden for at indlevere en udskilt ansøgning vedrørende en eventuel opfindelse, som ikke fremgår af stamansøgningens basisdokumenter, jf. PL § 11 og BEK § 32.

Såfremt ansøgeren ikke ønsker at berigtige indholdet af den afdelte ansøgning således, at denne opfylder BEK § 31, har ansøgeren i stedet mulighed for at frafalde sin begæring om en indleveringsdag fra stamansøgningen og i stedet få indleveringsdag den dag, hvor den afdelte ansøgning blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis ansøgeren derimod fastholder sin begæring om indleveringsdag fra stamansøgningen og ikke ønsker at berigtige ansøgningen, afslås denne i medfør af patentlovens § 16 med mulighed for at anke denne afgørelse.

At den afdelte ansøgning ikke må være identisk med stamansøgningen betyder, at kravene i den afdelte ansøgning ikke må påberåbe den samme opfindelse som kravene i stamansøgningen (se Dobbeltpatentering). Den afdelte ansøgning og stamansøgningen må hermed ikke indeholde krav med betydeligt identisk omfang. Forskellen mellem de påberåbte områder i de to ansøgninger skal klart være til at skille ad. Som en generel regel må en ansøgning dog påberåbe sit eget område i kombination med det påberåbte område i den anden ansøgning. Med andre ord, hvis stamansøgningen og den afdelte ansøgning omhandler bestanddele A henholdsvis B, som fungerer i kombination, må en af de to ansøgninger inkludere påstand om A + B.

Hvis den afdelte ansøgnings krav påberåber den samme opfindelse som kravene i stamansøgningen, gives ansøgeren en frist til at indlevere nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses om, at hvis kravene i den afdelte ansøgning ikke inden fristens udløb begrænses klart og ubetinget i forhold til kravene i stamansøgningen, vil ansøgningen ikke blive betragtet som en afdelt ansøgning, men som en ansøgning med indleveringsdag den dag, hvor vi modtog ansøgningen.

Hvis indholdet af en afdelt ansøgning er begrænset til kun at være en del af opfindelsen i stamansøgningen, skal sagsbehandleren være opmærksom på om denne del direkte og tydeligt kunne udledes af stamansøgningen som værende en særskilt del eller helhed, dvs. en som endda kan anvendes uden sammenhæng med opfindelsen i stamansøgningen (se T 545/92, ikke offentliggjort i OJ).

Kravene

PL § 8b kræver ikke, at en dansk patentansøgning indeholder patentkrav ved indleveringsdagen. Ansøger kan derfor indlevere patentkrav efter indleveringen af den afdelte ansøgning (se Krav). Dette kan ske efter, at stamansøgningen ikke længere er under behandling, forudsat at kravene til tildeling af indleveringsdag, i henhold til PL § 8b, var opfyldt for den afdelte ansøgning, mens stamansøgningen stadig var under behandling.

Ansøgeren skal angive, hvilke dele af stamansøgningen, der danner basis for kravene i den afdelte ansøgning, jf. BEK § 33, stk. 1, 1. pkt..

Kravene i den afdelte ansøgning behøver således ikke nødvendigvis at være begrænset til noget, der allerede var omfattet af kravene i stamansøgningen.

Beskrivelse og tegninger  

Beskrivelsen og tegningerne i stamansøgningen og den eller de afdelte ansøgninger skal begrænses til forhold, der er relevante for opfindelsen i den pågældende ansøgning.

Ændringer af beskrivelsen skal dog kun påkræves, hvor det er absolut nødvendigt. En gentagelse i en afdelt ansøgning af forhold i stamansøgningen behøver ingen indvending, med mindre den klart ikke angår eller er i uoverensstemmelse med den påberåbte opfindelse i den afdelte ansøgning.

Hvad angår spørgsmål om krydsreferencer, er der ingen grund til at kontrollere dette i beskrivelsen, idet krydsreferencer under den nuværende praksis altid bliver foretaget mellem en stamansøgning og den afdelte ansøgning. Disse fremgår af forsiden på den respektive ansøgning og det offentliggjorte patent efter modtagelsen af den afdelte ansøgning, med mindre de tekniske forberedelser for offentliggørelse allerede var afsluttet.Opdateret: 15. juni 2017