Indhold af den udskilte ansøgning

Indholdet af den udskilte ansøgning må ikke gå udover indholdet af stamansøgningen og bilagene i stamansøgningen, hvori den udskilte opfindelse er beskrevet, på datoen for indlevering af disse bilag.

Spørgsmålet, om hvorvidt den udskilte ansøgning kan anerkendes med hensyn til dens omfang, afgøres i forbindelse med den tekniske sagsbehandling.

Hvis den udskilte ansøgning indeholder en opfindelse, der går udover, hvad der fremgik af stamansøgningen og de nævnte bilag af nævnte dato, gives ansøgeren en frist til indlevering af nye bilag, hvori forholdet er bragt i orden. Ansøgeren oplyses samtidig om muligheden for at indlevere en udskilt ansøgning vedrørende en eventuel opfindelse, som ikke fremgår af stamansøgningen og nævnte bilag af den nævnte dato, jf. PL § 11 og BEK § 32.

Såfremt ansøgeren ikke ønsker at berigtige indholdet af den udskilte ansøgning således, at denne opfylder BEK § 32, har ansøgeren i stedet mulighed for at frafalde begæringen om en tidligere indleveringsdag og i stedet få indleveringsdag den dag, hvor den udskilte ansøgning blev modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis ansøgeren derimod fastholder sin begæring om en tidligere indleveringsdag og ikke ønsker at berigtige ansøgningen, afslås denne i medfør af patentlovens § 16 med mulighed for at anke denne afgørelse.

Kravene

Da PL § 8b ikke kræver, at en dansk patentansøgning indeholder patentkrav ved indleveringsdagen, gælder det samme for en udskilt ansøgning. Ansøger kan indlevere patentkrav efter indleveringen af den udskilte ansøgning (se Krav). Dette kan ske efter, at stamansøgningen ikke længere er under behandling, forudsat at kravene til tildeling af indleveringsdag, i henhold til PL § 8b, var opfyldt for den udskilte ansøgning, mens stamansøgningen stadig var under behandling.

Ansøgeren skal angive, hvilke dele af stamansøgningen, der danner basis for kravene i den udskilte ansøgning, jf. BEK § 33, stk. 1, 1. pkt..

Kravene skal angå den opfindelse, som ikke fremgik af basisdokumenterne i stamansøgningen på datoen for indlevering af bilagene, hvori den udskilte opfindelse er beskrevet.

Beskrivelse og tegninger  

Beskrivelsen og tegningerne i den udskilte ansøgning skal begrænses til forhold, der er relevante for opfindelsen i den udskilte ansøgning.

Ændringer af beskrivelsen skal dog kun påkræves, hvor det er absolut nødvendigt. En gentagelse i en udskilt ansøgning af forhold i stamansøgningen behøver ingen indvending, med mindre den klart ikke angår eller er i uoverensstemmelse med den påberåbte opfindelse i den udskilte ansøgning.

Hvad angår spørgsmål om krydsreferencer, er der ingen grund til at kontrollere dette i beskrivelsen, idet krydsreferencer under den nuværende praksis altid bliver foretaget mellem en stamansøgning og den udskilte ansøgning. Disse fremgår af forsiden på den respektive ansøgning og det offentliggjorte patent efter modtagelsen af den udskilte ansøgning, med mindre de tekniske forberedelser for offentliggørelse allerede var afsluttet.Opdateret: 30. januar 2013