BEK § 22

§ 22. En ny deponering, som omhandlet i patentlovens § 8 a, stk. 2, skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktatens bestemmelser om ny deponering. Den nye deponering skal ledsages af en erklæring fra deponenten om, at det nye deponerede biologiske materiale er det samme som det oprindeligt deponerede.

Stk. 2. En ny deponering skal foretages inden for 3 måneder fra den dag, på hvilken deponenten modtog underretning fra deponeringsinstitutionen om, at en prøve af det tidligere deponerede biologiske materiale ikke kan udleveres. Hvis institutionen er ophørt som international deponeringsmyndighed for sådant biologisk materiale, som deponeringen vedrørte, eller hvis den er ophørt med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Budapesttraktaten, og deponenten ikke har fået underretning om dette inden for 6 måneder efter, at Det Internationale Bureau har publiceret oplysning om forholdet, kan den nye deponering foretages inden for 3 måneder fra denne publicering. For de deponeringsinstitutioner, der er godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed, gælder de frister, der er nævnt i 2. pkt., fra Den Europæiske Patentmyndigheds tilsvarende publicering.

Stk. 3. Ansøgeren skal inden for 4 måneder fra dagen for den nye deponering underrette Patent- og Varemærkestyrelsen om den nye deponering og om det nye nummer, som deponeringen har fået tildelt. Såfremt den frist, der er nævnt i § 21, stk. 1 eller stk. 2, udløber senere, kan underretningen ske inden udløbet af denne frist.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen kan som dokumentation for rigtigheden af de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, kræve, at ansøgeren indleverer en kopi af den kvittering, som deponeringsinstitutionen har udstedt vedrørende deponeringen.

Opdateret: 3. januar 2022