BEK § 23

§ 23. Begæring efter patentlovens § 22, stk. 8, 1. pkt., om at få udleveret en prøve af deponeret biologisk materiale skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og affattes i overensstemmelse med regel 11 i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten.

Stk. 2. Den, som begærer en prøve af biologisk materiale udleveret, skal ved særskilt erklæring overfor ansøgeren eller patenthaveren forpligte sig til ikke at lade andre få adgang til prøven, før ansøgningen er endeligt afgjort eller, hvis patentet bliver meddelt, indtil patentet er ophørt. Endvidere skal den, som begærer en prøve udleveret, ved særskilt erklæring overfor ansøgeren forpligte sig til ikke at anvende prøven til andet end forsøg, indtil ansøgningen er endeligt afgjort.

Stk. 3. Stk. 2 finder ligeledes anvendelse for så vidt angår biologisk materiale afledt af prøven, som har bibeholdt de karakteristiske træk, der er væsentlige for udøvelsen af opfindelsen.

Opdateret: 3. januar 2022