BEK § 26

§ 26. Er der fremsat begæring om udlevering af en prøve, og er der i henhold til patentloven eller denne bekendtgørelse intet til hinder for, at prøven udleveres, udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen attest herfor. Patent- og Varemærkestyrelsen sender begæringen om udlevering af en prøve og attesten til den deponeringsinstitution, hvor prøven er deponeret. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig en kopi af begæringen og attesten til ansøgeren eller patenthaveren.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at en attest som angivet i stk. 1 ikke kan udstedes, giver Patent- og Varemærkestyrelsen den, der har begæret en prøve udleveret, underretning herom.

Opdateret: 3. januar 2022