Ansøgningsgebyr - SPC forlængelse

Ansøgningen om forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode skal ledsages af et ansøgningsgebyr, jf. PL § 91, stk. 2, BEK § 70, stk. 4 og LMF, artikel 8, stk. 4. 

Ansøgningsgebyret skal betales samtidig med, at ansøgningen indleveres. Sagsbehandlingen påbegyndes ikke før ansøgningsgebyret er betalt. 

Ansøgningsgebyret er fastsat i PL § 103, stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen har mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven, jf. PL § 105. De gældende gebyrer kan til enhver tid også ses på vores prisliste

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, sender vi en opkrævning på gebyret og fastsætter en frist for betaling.

Betales ansøgningsgebyret ikke inden fristens udløb, henlægges ansøgningen. Ansøgningen genoptages såfremt et genoptagelsesgebyr fastsat i PL § 103, stk. 3, betales indenfor 4 måneder fra den fastsatte fristdato. Betales beløbet ikke indenfor denne genoptagelsesfrist, bortfalder ansøgningen endeligt. Der er dog mulighed for genoprettelse, jf. BEK § 85, såfremt betingelserne i PL § 72 er opfyldt.

Se mere om Gebyrer og de generelle bestemmelser for patentansøgninger vedrørende betaling af gebyrer samt tilbagebetaling af gebyrer, der finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger vedrørende certifikater, jf. LMF artikel 19, stk. 1.

 

 

 Opdateret: 28. april 2020