Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer

Det fremgår af PL § 13, at en ansøgning om patent må ikke ændres således, at patent søges på noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

I forhold til patentkrav, kan der undtagelsesvis ske udskiftning eller fjernelse af et træk i et patentkrav, hvis en fagmand direkte og entydigt vurderer, at følgende tre betingelser er opfyldt:

1. At trækket ikke er angivet som essentielt for opfindelsen i basisdokumenterne.

2. At trækket ikke er en forudsætning for opfindelsens funktion, henset til det tekniske problem opfindelsen skal løse.

3. At en udskiftning eller fjernelse af trækket ikke medfører eller kræver nogen reel ændring af andre træk for at kompensere for ændringen.

Såfremt trækket skal erstattes med et andet træk, skal dette træk fremgå af basisdokumenterne (se EPO T 331/87, OJ 1-2/1991, 22).

Det ændrede krav må samlet set ikke indeholde ny information, der ikke direkte og utvetydigt kan udledes af ansøgningen som oprindeligt indleveret (EPO G 2/10).

Der kan endvidere undtagelsesvis være en mulighed for at anvende et specifikt træk, angivet i en kombination af træk, selvstændigt i et særskilt patentkrav (intermediære generaliseringer). Såfremt denne løsning vælges, skal de ændrede patentkrav derudover leve op til betingelserne i Tilføjelse af tekniske træk fra tegninger eller fotografier til patentkrav og Præcisering af en Markush formel i patentkrav.

Det er en betingelse, at der ikke er nogen strukturel eller funktionel sammenhæng mellem det træk, der fjernes fra patentkravet, og de resterende.

Ændringen skal derudover, kunne forklares ud fra den overordnede angivelse i beskrivelsen, samt ikke indeholde information, som en fagmand ikke direkte og utvetydigt kan udlede af patentansøgningen, som oprindeligt indleveret, uagtet at de er implicitte for en fagmand, der anvender sin almene viden. (Eksempler på tilladelige og utilladelige intermediære generaliseringer kan findes i EPO T 300/06, T 461/05, T 1164/04, T 200/04 og T 166/04).  Opdateret: 10. februar 2016