Kombination kontra sidestilling eller samling

Et sæt tekniske træk anses for at udgøre en kombination af træk, hvis den funktionelle interaktion mellem trækkene medfører en kombineret teknisk virkning, som er forskellig fra, f.eks. større end, summen af de tekniske virkninger ved de individuelle træk. Med andre ord skal interaktionerne mellem de individuelle træk fremkalde en synergieffekt. Hvis der ikke er en sådan synergieffekt, er det ikke andet end en ren sidestilling eller samling af træk (se EPO T 389/86, OJ 3/1988, 87).

Når et krav omhandler en kombination af træk er det ikke korrekt at anføre, at de enkelte træk i kombinationen, taget for sig selv, er kendte eller nærliggende, og at hele den ansøgte opfindelse "derfor" er nærliggende. En opfindelse, ved hvilken de kombinerede træk støtter hinanden indbyrdes i deres virkninger i et sådant omfang, at et nyt teknisk resultat opnås, betragtes som at være en ikke-nærliggende og følgelig opfinderisk kombination af træk. Det er irrelevant, om hvert individuelt træk er fuldstændigt eller delvist kendt i sig selv. Hvis kombinationen af træk imidlertid er et resultat af en "envejs"-situation, kan kombinationen mangle væsentlig adskillelse, også selvom den giver en bonuseffekt (se Uventet teknisk effekt; bonuseffekt).  

En opfindelse, som udelukkende består i sidestillingen eller samling af kendte anordninger eller fremgangsmåder, der fungerer på deres normale måde og ikke frembringer nogen ikke-nærliggende fælles funktion, betragtes som en nærliggende og dermed ikke-opfinderisk kombination af træk. Hvor kravet kun er en sidestilling eller samling af træk og ikke en ægte kombination, er det derfor nok at vise, at de individuelle træk er nærliggende for at dokumentere, at samlingen af træk ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik (se Formulering af det objektive tekniske problem, sidste afsnit).

Et eksempel på en kombination af træk er en mikroprocessor, som indeholder flere transistorer. Den tekniske virkning af en individuel transistor er i alt væsentlighed den samme som virkningen af en elektrisk kontakt. Transistorer, der forbindes indbyrdes til at udgøre en mikroprocessor påvirker imidlertid hinanden synergisk for at opnå tekniske virkninger, såsom databehandling, hvilket er mere end summen af deres respektive individuelle tekniske virkninger.

Et andet eksempel på en kombination af træk er en blanding af medicin bestående af et smertestillende middel (a­nal­geticum) og et beroligende middel (sedativ). Det viste sig, at det beroligende middel, som ikke har en smertestillende virkning i sig selv, intensiverede den smertestillende virkning af det smertestillende middel på en måde, som ikke kunne have været forudset ud fra de kendte egenskaber ved de aktive midler.

Et eksempel på en sidestilling eller samling af træk er en maskine til at fremstille pølser bestående af en kendt hakkemaskine og en kendt påfyldningsmaskine anbragt ved siden af hinanden.Opdateret: 30. april 2012