Uselvstændige krav

Det følger af BEK § 14, stk. 2, 3. pkt., at et krav er uselvstændigt, hvis det angår en udførelsesform for en opfindelse, der er angivet i et andet patentkrav i ansøgningen og derfor omfatter samtlige kendetegn i dette patentkrav.

Uselvstændige krav anvendes for at angive fortrukne træk ved opfindelsen og har følgende funktioner:

  • En offensiv, der skal sikre patenthaveren beskyttelse for en videre udbygning af den opfinderiske ide, og
  • En defensiv som retrætemulighed, hvis det selvstændige krav skulle blive kendt ugyldigt ved en domstol (retrætekrav).

Et uselvstændigt krav indeholder alle træk fra det eller de tidligere krav (selvstændige eller uselvstændige), som det henviser til, og angiver endvidere foretrukne træk ved den i det eller de tidligere krav angivne opfindelse. Et uselvstændigt krav skal indledes med en henvisning til det eller de tidligere krav, og derefter angive opfindelsens yderligere kendetegn/foretrukne træk. Udtrykket foretrukne træk bør tolkes som enhver mere specifik angivelse af opfindelsen end den, som anføres i det eller de tidligere krav.

Hvis et selvstændigt krav er opbygget med en indledning og en kendetegnende del, kan tilknyttede uselvstændige krav angive detaljer ved træk fra indledningen såvel som fra den kendetegnende del.

Et uselvstændigt krav kan henvise til et eller flere selvstændige krav, til et eller flere uselvstændige eller til både selvstændige og uselvstændige krav.

Da et uselvstændigt krav i sig selv ikke angiver alle de essentielle træk for den teknik, som det søger at beskytte, er formuleringer som f.eks. "kendetegnet ved" ikke nødvendige i disse krav, men dog tilladelige. Hvis formuleringen "kendetegnet ved" alligevel anvendes i et uselvstændige krav, skal eventuelle træk fra den kendte teknik tilstede i kravet angives før "kendetegnet ved", og eventuelle nye træk efter "kendetegnet ved".

Alle uselvstændige krav, som henviser til et enkelt tidligere krav, og krav, som henviser til flere tidligere krav, skal grupperes sammen i forlængelse af hinanden og på den mest hensigtsmæssige måde. Sammenstillingen af krav skal derfor foregå, så sammenhængen mellem krav uden besvær kan ses og deres betydning i sammenhæng let kan forstås.

Uselvstændige krav må ikke gøre kravsættet uklart og uoverskueligt. Endvidere må deres indhold være korrekt.

Henvisninger til tidligere krav (selvstændige eller uselvstændige) skal være korrekte og holdbar. Henvisninger fortolkes som angivet i nedenstående eksempler. Eksemplerne dækker også engelsksprogede grundansøgninger.

I følgende tilfælde indlæses det tekniske indhold af samtlige foranstående krav 1, 2, 3, og 4 i det uselvstæn­dige krav:

  • "Krav X ifølge krav 1-4" (engelsk: 'Claim X according to claims 1-4')
  • "Krav X ifølge krav 1, 2, 3 og 4." (engelsk: 'Claim X according to claim 1, 2, 3, and 4.')

I følgende tilfælde indlæses det tekniske indhold af enten krav 1, 2, 3 eller 4 i det uselvstændige krav:

  • "Krav X ifølge ethvert af de foregående krav." (engelsk: 'Claim X according to any preceding claim'.)
  • "Krav X ifølge ethvert af kravene 1-4". (engelsk 'Claim X according to any(one) of claims 1-4').
  • "Krav X ifølge krav 1, 2, 3 eller 4". (engelsk: Claim X according to claim 1, 2, 3, or 4').

"Omnibus krav" som f.eks. krav af typen "Apparat ifølge krav 1 og som beskrevet i beskrivelsen" er ubestemte og uklare og tillades ikke.Opdateret: 11. januar 2021