Kravenes opbygning med indledende og kendetegnende del

Som udgangspunkt skal et patentkrav have en indledende og en kendetegnende del, BEK § 13, stk. 1.

  • Den indledende del af kravet skal omfatte titlen for opfindelsen, f.eks. de generelle tekniske kategorier af apparater, processer osv., til hvilke opfin­de­lsen henhører, fulgt af en angivelse af den almindelig kendte teknik i forhold til hvilken opfindelsen udgør noget nyt (teknikkens stand­punkt).

Denne angivelse af den kendte tekniks træk anvendes kun i selvstændige krav og ikke i uselvstæn­dige krav.

Det er kun nødvendigt at referere til de kendte træk, som er relevante for opfindelsen. Hvis opfindelsen f.eks. angår et fotografi­ap­pa­rat, men det opfinderiske kun relaterer sig til lukkeren, vil det være tilstrækkeligt at den første del af kravet formuleres således: "Et fotografiap­parat med en fo­kal lukker". Det er ikke nødvendigt at referere til andre kendte dele af fotografiapparatet, såsom linse og sø­ger.

  • Den kendetegnende del skal omtale det, der er nyt og særegent for opfindelsen: dette sammen med de træk, der er angivet i kravets indledning udgør det, der søges beskyttelse for.

Hensigten med en sådan opdeling af kravet, er at give læseren et klart indtryk af, hvilke nye træk der er nødvendige for at definere det, som ønskes beskyttet, i kombination med hele eller dele af den kendte teknik.

Hvis et enkelt dokument, som udgør teknikkens standpunkt, i henhold til PL § 2, stk. 2, pkt. 1, viser, at et eller flere træk i den kendetegnende del af kravet allerede var kendt i kombi­nation med alle de træk, som angives i den indledende del af kravet, og i den kombination har den samme effekt, som de har i den fulde kombination ifølge opfindelsen, skal den tekniske sagsbehandler forlange, at disse træk flyttes til den indledende del af kravet. Hvis derimod, et krav angår en ny kombination, og opdelingen af kravets træk mellem indledningen og den kendetegnende del kan ske på mere end en måde, uden at der opstår unøjagtigheder, bør ansøgeren ikke presses til at foretage en anden opdeling end den, han har valgt, hvis hans version ellers er korrekt, med mindre særlige grunde taler herfor.

Der er tilfælde, hvor opbygningen af kravet i en indledende del og en kendetegnende del ikke er hensigtsmæssig, eller hvor den sågar skal undgås. SeOpdateret: 29. januar 2013